ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Σε συνέχεια των με αριθμ. 2286/74765/25.05.2018 και 2781/97715/10.07.2018  εγγράφων του Υπ.Π.Α.Α.Τ. τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 31 του Καν (Ε.Ε) 2018/273 σάς ενημερώνουμε ότι  στα εν λόγω έγγραφα διευκρινίζεται πώς όλοι οι αμπελουργοί υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε χρόνο Δήλωση Συγκομιδής σταφυλιών μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας «Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων» της επίσημης ιστοσελίδας του Υπ.Α.Α.Τ. www.minagric.gr.

Η ημερομηνία υποβολής των Δηλώσεων Συγκομιδής αρχίζει την 1η Σεπτεμβρίου 2018 και λήγει την 30η Νοεμβρίου 2018.

Μετά τη λήξη της περιόδου υποβολής της δήλωσης συγκομιδής (30 Νοεμβρίου 2018), υπάρχει η δυνατότητα εκτύπωσης από τους παραγωγούς του αντίγραφου της δήλωσης που ενέχει θέση βεβαίωσης κατάθεσης Δήλωσης Συγκομιδής.

Σε περίπτωση που ο παραγωγός διαπιστώσει λάθος στη Δήλωση Συγκομιδής, τότε έχει την δυνατότητα να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ με αίτηση τροποποίησης και κατόπιν προσκομίσεως των απαραίτητων δικαιολογητικών-παραστατικών τη διόρθωση της Δήλωσης Συγκομιδής του. Η νέα εκτύπωση θα περιλαμβάνει τις αλλαγές όπως αυτές έγιναν από τη

Δ.Α.Ο.Κ.

Όλοι οι παραγωγοί που καταθέτουν δήλωση συγκομιδής στην οποία δηλώνουν ότι έχουν παράξει στην εκμετάλλευσή τους ποσότητα σταφυλιών μεγαλύτερη των 1.700 Kgr θα πρέπει να δικαιολογούν την άνω των 1.700 Kgr ποσότητα των σταφυλιών Δηλώσεις παραγωγής οίνου. 

Παραγωγοί που δηλώνουν παραγόμενη ποσότητα σταφυλιών ανά εκμετάλλευση μεγαλύτερη των 1.700 Kgr και επιλέγουν ως προορισμό στην ηλεκτρονική φόρμα του Υ.Π.Α.Α.Τ την επιλογή «Οινοποίηση από τον δηλούντα» θα πρέπει να οινοποιούν τα σταφύλια τους σε νομίμως λειτουργούντα οινοποιεία και να καταθέσουν και Δήλωση παραγωγής οίνων για το έτος 2018. 

 

1) Απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής:

α) οι αμπελουργοί των οποίων οι εκμεταλλεύσεις τους καταλαμβάνουν λιγότερο από 1 στρ.   

     αμπελώνα και το παραγόμενο προϊόν τους προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή

     κατανάλωση και δεν διατίθεται και ούτε πρόκειται να διατεθεί στο εμπόριο με  

     οποιαδήποτε μορφή.

β) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής έκτασης οι οποίοι οινοποιούν οι ίδιοι το σύνολο της

     παραγωγής τους (ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ). Σε αντίθετη περίπτωση (π.χ. πώληση  

     μέρους σταφυλικής παραγωγής) οι οινοποιοί κάτοχοι αμπελουργικής εκμετάλλευσης

     υποχρεούνται να υποβάλουν και δήλωση συγκομιδής.

2) Δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής δηλώσεων συγκομιδής :

α) οι αμπελουργοί που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο ή

     μέρος της παραγωγής τους στο εν λόγω συνεταιριστικό οινοποιείο.

β) οι αμπελουργοί που παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της σταφυλοπαραγωγής προς

     χυμοποίηση. Οι εν λόγω αμπελουργοί θα πρέπει να επιλέξουν στη δήλωση συγκομιδής

     στο πεδίο «ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ» τον όρο «ΧΥΜΟΠΟΙΗΣΗ».

3) Οι αμπελουργοί που παραδίδουν τη σταφυλική τους παραγωγή σε οινοποιείο προς

      οινοποίηση και η παραγωγή αυτή επιστρέφεται με τη μορφή τελικού προϊόντος στον

      αμπελουργό, υποχρεώνονται να υποβάλλουν επιπλέον της δήλωσης συγκομιδής και

      δήλωση παραγωγής.

4) Σε περίπτωση μηδενικής παραγωγής οι παραγωγοί είναι υποχρεωμένοι να  

      υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής και να επιλέξουν το αντίστοιχο πεδίο (π.χ

       αναδιάρθρωση, ζημιά από παγετό, χαλάζι, περονόσπορο, καύσωνα, ανωτέρα βία,

       οικονομικοί λόγοι).

5) Εκτός περιπτώσεων ανωτέρας βίας, οι υπόχρεοι για δηλώσεις συγκομιδής που δεν

      υποβάλουν τις δηλώσεις αυτές κατά τις ημερομηνίες που ορίζει η αρμόδια Διεύθυνση

      του Υπ.Α.Α.Τ., αποκλείονται των διαφόρων ευεργετημάτων των μέτρων όπως

      προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, (πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και

      μετατροπής αμπελώνων,  πρόγραμμα στήριξης των μικρών νησιών του Αιγαίου).

* Για τους παραγωγούς που παραδίδουν την σταφυλική τους παραγωγή σε Οινοποιεία, Εμπόρους ή Συνεταιρισμό, θα πρέπει να συμφωνούν τα στοιχεία του κάθε αμπελοτεμαχίου (δεκατριψήφιος αριθμός) στο τιμολόγιο πώλησης με τα στοιχεία του αγροτεμαχίου που είναι καταχωρημένα στην Δήλωση συγκομιδής του παραγωγού.

Οι παραγωγοί που κατέχουν ήδη λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. από παλαιότερες Δηλώσεις, μπορούν να τον χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα, ενώ οι υπόλοιποι θα πρέπει να κάνουν νέα εγγραφή.

Οδηγίες για την συμπλήρωση των Δηλώσεων Συγκομιδής μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα της Π.Ε Κιλκίς

http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=241

Το γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε Κιλκίς κατόπιν επικοινωνίας με την Δ/νση του ΕΛΓΑ, ενημερώνει  ότι όσοι παραγωγοί επλήγησαν από τα τελευταία ακραία καιρικά φαινόμενα να απευθύνονται στους κατά τόπους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ (στους Δήμους Κιλκίς και Παιονίας), για να δηλώσουν τις ζημιές που προκλήθηκαν από αυτά.

 

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Αντιπεριφέρειας Κιλκίς ανακοινώθηκε ότι η 1η τροποποίηση  της (2ης) Πρόσκλησης της δράσης 10.1.08 «Εφαρμογή της μεθόδου σεξουαλικής σύγχυσης των μικρολεπιδοπτέρων (ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ) του μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020»,  η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων στήριξης εκ μέρους των υποψηφίων μετατίθεται για το διάστημα 20/07/2018 σε 10/08/2018 (από 13/7/2018 έως 31/7/2018 της αρχικής απόφασης).

Αγροτικό τιμολόγιο

Η ΔΕΗ εκκαθαρίζει τους δικαιούχους του αγροτικού τιμολογίου και καλεί τους αγρότες σε συνεργασία

Δικαιούχοι του προνομιακού αγροτικού τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος φέρονται αυτήν τη στιγμή περί τους 230.000 καταναλωτές της ΔΕΗ. Από την εμπειρία μας, που επιβεβαιώνεται καθημερινά, κάποιοι από αυτούς δεν δικαιούνται, διότι χρησιμοποιούν την παροχή για άλλες δραστηριότητες πέραν της αρδευτικής, όπως προβλέπει ο νόμος.

Είναι προφανές ότι αυτό δρα σε βάρος τόσο της ΔΕΗ όσο και των πραγματικών δικαιούχων. Για τον σκοπό αυτόν, η Επιχείρηση υλοποιεί πρόγραμμα εκκαθάρισης του Μητρώου και ζητά τόσο την κατανόηση όσο και τη συνεργασία των αγροτών.

Συγκεκριμένα, ζητά από τους αγρότες να καταθέσουν τα προβλεπόμενα από την υπ’ αριθ. 140424/06.03.2017 Υπουργική Απόφαση δικαιολογητικά. Επισημαίνεται ότι οι δικαιούχοι αγροτικού τιμολογίου έχουν ήδη ειδοποιηθεί με επιστολή για να προσκομίσουν τα αναγκαία δικαιολογητικά έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Η ΔΕΗ καλεί για μία ακόμη φορά τους αγρότες σε συνεργασία, ώστε τελικά να εξαλειφθεί το νοσηρό φαινόμενο κατάχρησης ενός προνομίου που έχει θεσπιστεί από την Πολιτεία για να στηριχθούν όσοι πραγματικά ασκούν αγροτική δραστηριότητα.

1.

Στόχοι

1.1

Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς με στόχο την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.

1.2

Αφορά στο διάστημα της άνθησης και της εμφάνισης των πρώτων καρυδιών και στη δημιουργία της μέγιστης  αυτοάμυνας της  βαμβακοφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.

1.3

Η τακτική παρακολούθηση της καλλιέργειας από τους παραγωγούς και η εφαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών  στο σωστό χρόνο, θα συμβάλλουν στην επίτευξη του παραπάνω στόχου.

2.

Διαπιστώσεις

2.1

Οι βαμβακοφυτείες βρίσκονται στο στάδιο της ανθοφορίας και εμφάνισης πρώτων καρυδιών. Το ύψος των φυτών είναι περίπου στα 40 – 60 cm.

Στη φετινή χρονιά υπήρξαν πολλές και έντονες χαλαζοπτώσεις με αποτέλεσμα να υποχρεωθούν αρκετοί καλλιεργητές σε επανασπορά της καλλιέργειάς τους.. Οι πολλές βροχές του τελευταίου χρονικού διαστήματος δημιούργησε φυτά πολύ τρυφερά και ευάλωτα.

Η ΔΑΟΚ Κιλκίς παρακολουθεί την πορεία εμφάνισης του Πράσινου Σκουληκιού με την τοποθέτηση παγίδων στις περιοχές Μ.Στέρνας, Άσπρου, Ν.Καβάλας και Αγ.Πέτρου και του Ρόδινου στις περιοχές Μ.Στέρνας, Ευρωπού, Πολύπετρου και Αγ.Πέτρου.

Στις παγίδες που έχουν εγκατασταθεί καταγράφηκε μικρός αριθμός  συλλήψεων τέλειων Πράσινου Σκουληκιού αρχές Ιουλίου, ενώ σχεδόν μηδαμινού αριθμού  Ρόδινου. Παράλληλα από τις δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται τόσο στις περιοχές παρατήρησης όσο και σε άλλες περιοχές όπου καλλιεργείται το βαμβάκι, διαπιστώθηκε η πρώτη εμφάνιση μικρού αριθμού προνυμφών πράσινου σκουληκιού. Σε βαλτώδεις περιοχές εμφανίστηκε μεγαλύτερος αριθμός προνυμφών και κάποιοι παραγωγοί προχώρησαν και σε επεμβάσεις.

2.2

Από τα έντομα που προσβάλλουν το βαμβάκι παρουσιάστηκαν κατά τόπους προσβολές λύγκου και ακάρεων στις οποίες κάποιοι παραγωγοί προχώρησαν και σε επεμβάσεις.

3.

Συστάσεις –καλλιεργητικές πρακτικές

3.1

Συνιστάται οι βαμβακοπαραγωγοί να κάνουν ορθολογική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων και νερού, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία φυτών με υπερβολική βλάστηση και η οψίμιση των φυτικών ιστών, αλλά κυρίως να αποφευχθεί η δημιουργία ανώριμων και υδαρών φυτικών ιστών που διευκολύνουν την εγκατάσταση επιβλαβών εντόμων. Επίσης συνιστάται, όπου απαιτείται, η εφαρμογή ρυθμιστών ανάπτυξης που συμβάλλουν στην επιτάχυνση της ωρίμανσης των φυτικών ιστών και στην πρωίμιση των φυτικών οργάνων.

3.2

Οι βαμβακοπαραγωγοί δεν πρέπει να προβαίνουν στην εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων  για προληπτική χρήση κατά επιβλαβών εντόμων. Τέτοιου είδους επεμβάσεις την περίοδο αυτή θα δημιουργήσουν προβλήματα, αφού θα εξαφανίσουν τους μεγάλους πληθυσμούς ωφέλιμων εντόμων που υπάρχουν στις καλλιέργειες αυτή την εποχή, όπως διαπιστώνεται από τις  επιτόπιες παρατηρήσεις μας στα σημεία δειγματοληψίας. Είναι σημαντικό να διατηρηθούν ενεργοί οι πληθυσμοί των ωφέλιμων την περίοδο τέλος Ιουλίου και αρχές Αυγούστου, γιατί τότε οι γενεές του Πράσινου και του Ρόδινου Σκουληκιού θεωρούνται πιο επιζήμιες.

Να σημειωθεί ότι στη φάση αυτή η απώλεια καρποφόρων οργάνων μπορεί να αναπληρωθεί σταδιακά.

3.3

Υπενθυμίζεται στους βαμβακοπαραγωγούς ότι η διαπίστωση μεγάλου αριθμού συλλήψεων στις παγίδες δεν αποτελεί ένδειξη για την εφαρμογή ψεκασμών. Αντίθετα συστήνεται στους παραγωγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ελέγχουν την παρουσία προνυμφών τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα.

Εάν κατά την τυχαία δειγματοληψία διαγώνια σε όλο το χωράφι διαπιστωθεί η ύπαρξη 6-8 νεαρών ζωντανών προνυμφών Πράσινου Σκουληκιού μήκους μέχρι 1cm ανά 100 φυτά ή ένα σκουλήκι στα φυτά γραμμής μήκους ενός μέτρου κατά μέσο όρο, τότε αυτό αποτελεί ένδειξη για διενέργεια ψεκασμού.

Όσον αφορά το Ρόδινο Σκουλήκι, στο στάδιο της ανθοφορίας το κατώτατο όριο επέμβασης  είναι 20% προσβολή (άνθη που δεν ανοίγουν - «ροζέτα») σε τυχαίο δείγμα 100 ανθέων από τουλάχιστον 5 αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας.

4.

Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα.

4.1

Οι βαμβακοπαραγωγοί πρέπει να προβαίνουν σε ψεκασμούς μόνο κατόπιν διενέργειας δειγματοληψίας στην καλλιέργειά τους και λαμβάνοντας υπόψη τα κατώτερα όρια επέμβασης.

Εάν χρειαστεί η εφαρμογή φυτοπροστατευτικών προϊόντων αυτή την περίοδο, συνιστάται να επιλέγουν εντομοκτόνα φιλικά προς τα ωφέλιμα και το περιβάλλον (π.χ. Bacillus thuringiensis, Diflubenzuron, Spinosad, Emamectin benzoate και όσα μελλοντικά εγκριθούν), λόγω ακριβώς της ύπαρξης πολλών ωφέλιμων εντόμων. Τα εγκεκριμ
ένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα και μ
έσα αναφέρονται στην ηλεκτρονική βάση δεδομ
ένων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί
μων  (http://wwww.minagric.gr/syspest/).

Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι κατάλληλα για την καλλιέργεια και το παθογόνο  και πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Πρέπει να τηρούνται όλα τα προστατευτικά μέτρα για τον ψεκαστή αλλά και να επιλέγεται ο κατάλληλος χρόνος εφαρμογής, δηλαδή κατά τις απογευματινές ώρες μετά τη δύση του ήλιου ώστε να μην πετούν οι μέλισσες, να μην υπάρχει άνεμος αλλά και γιατί τότε αυξάνεται η δραστηριότητα των προνυμφών.

4.2

Πριν τον ψεκασμό συνιστάται το προσεκτικό διάβασμα των οδηγιών της ετικέτας των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και επιβάλλεται η πιστή εφαρμογή τους.

4.3

Οι παραγωγοί μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/Georgika_Farmaka/olokl_fitoprostasia/Vamvaki-Odigies.pdf και να ενημερωθούν για τις οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια. Επίσης όσοι παραγωγοί ενδιαφέρονται να ενημερώνονται ηλεκτρονικά για τις γεωργικές προειδοποιήσεις που εκδίδει η ΔΑΟΚ Κιλκίς μπορούν  να στείλουν το email τους στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Το Τμήμα Κτηνιατρικής της Αντιπεριφέρειας Κιλκίς εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση:

“Δεδομένου της πρόσφατης εμφάνισης εστίας πανώλους μικρών μηρυκαστικών για πρώτη φορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βουλγαρία), καθώς και της εμφάνισης νοσημάτων (ευλογιά, οζώδης δερματίτιδας των βοοειδών, καταρροϊκός πυρετός και κλασσική πανώλης χοίρων), τα οποία θέτουν σε κίνδυνο το ζωικό κεφάλαιο της περιοχής μας, υπενθυμίζουμε και εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων για την πιστή εφαρμογή των μέτρων βιοασφαλείας όπως αυτά περιγράφονται παρακάτω, ώστε να αποφευχθεί κάθε δυνατότητα μετάδοσης των νοσημάτων:

1.Περίφραξη των εγκαταστάσεων για την αποτροπή εισόδου και εξόδου των ζώων.

 1. Ύπαρξη απολυμαντικής τάφρου για τα οχήματα στην είσοδο - έξοδο των εκμεταλλεύσεων πάντα γεμάτη με απολυμαντικό υγρό. Καθαρισμός και απολύμανση των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται από τις εγκαταστάσεις, με ιδιαίτερη έμφαση στους τροχούς των οχημάτων.
 2. Τακτικός Καθαρισμός και Απολύμανση των εκμεταλλεύσεων
 3. Τακτική απεντόμωση και μυοκτονία στις εκμεταλλεύσεις
 4. Περιορισμός της εισόδου οχημάτων και άλλων μηχανημάτων στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους, στις εντελώς απαραίτητες.

Ιδιαίτερη προσοχή σε οχήματα που έρχονται σε επαφή και με άλλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

 1. Περιορισμός των ανθρώπων που εισέρχονται στις εκμεταλλεύσεις και έρχονται σε επαφή με τα ζώα και ιδιαίτερη προσοχή σε όσους έρχονται σε επαφή και με άλλες κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.
 2. Καθαρισμός και απολύμανση των υποδημάτων των ανθρώπων που εισέρχονται και εξέρχονται από την εκμετάλλευση.
 3. Έλεγχος προέλευσης των ζωοτροφών, των μηχανημάτων και των συσκευών που χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις και στους βοσκοτόπους. Να μη χρησιμοποιούνται μεταχειρισμένα εργαλεία, εξοπλισμός και άλλα αντικείμενα.
 4. Απομόνωση ασθενών ζώων σε ξεχωριστό χώρο.
 5. Παραμονή των νεοεισαχθέντων ζώων σε περιορισμό από τα υπόλοιπα ζώα της εκτροφής.
 6. Καθημερινός έλεγχος των ζώων για εντοπισμό κλινικών συμπτωμάτων.
 7. Απομάκρυνση εστιών ρύπανσης και λιμναζόντων υδάτων που ευνοούν την ανάπτυξη εντόμων.
 8. Καταπολέμηση εξωπαρασίτων και χρήση εντομοαπωθητικών στα ζώα.

Προμήθεια ζώων με νόμιμες διαδικασίες-Ενημέρωση Κτηνιατρικών Αρχών-Επίσημα Έγγραφα (Υγειονομικά Πιστοποιητικά) - Ταυτοποίηση ζώων με ενώτια ή ηλεκτρονικούς βώλους.

Φροντίστε να ενημερώνετε εγκαίρως την Κτηνιατρική Υπηρεσία για την πρόθεσή σας να μετακινήσετε ζώα εκτός της ΠΕ Κιλκίς στα τηλέφωνα 2341353348,-345,-344,-350 (Τμήμα Κτηνιατρικής Κιλκίς) και 23430-31378 (Κτηνιατρικό Γραφείο Αξιούπολης του Τμήματος Κτηνιατρικής).

Εντός τον επόμενων ημερών, κατά πάσα πιθανότητα μετά τις 18/05/2018 σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες αναμένεται να ανοίξει η πύλη αιτήσεων για τους αγροτοκτηνοτρόφους που θα μπορούν να ενταχθούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια τους.

Οι οφειλές που θα μπορούν να ενταχθούν στη σχετική ρύθμιση αφορούν χρέη αγροτών προς : Εφορία - ΟΓΑ καθώς και για οφειλές προς τράπεζες που τελούν υπό καθεστώς εκκαθάρισης όπως η ΑΤΕ ΥΕΕ, το Τ.Τ. οι Συνεταιριστικές κ.α.

Στο σχετικό ρυθμιστικό πλαίσιο μπορούν να ενταχθούν μόνο φυσικά πρόσωπα (γεωργοί, κτηνοτρόφοι και αλιείς) που έχουν λάβει αγροτικό δάνειο από την πρώην ΑΤΕ ή τις άλλες τράπεζες και εφόσον οι οφειλές τους παρουσίαζαν καθυστέρηση πληρωμής πέραν των 30 ημερών μέχρι και την 31-12-2017.

Το σχέδιο ρύθμισης δίνει στους αγρότες αρκετές δυνατότητες όπως η διαγραφή κατά περίπτωση έως και 60% του κεφαλαίου με αποπληρωμή έως και 6 μήνες του υπολοίπου 40%. Επίσης δίνει την δυνατότητα ένταξης σε 120 δόσεις με διαγραφές έως και 50% του κεφαλαίου.

Δέον να αναφερθεί η επιπλέον δυνατότητα διαγραφής έως και 100 % των τόκων με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σε κάποιες περιπτώσεις οι προϋποθεσεις για διαγραφές έως και 90% της συνολικής οφειλής αν αναλογιστούμε ότι σε πολλά δάνεια οι τόκοι υπερβαίνουν το ποσό του κεφαλαίου.

Σε κάθε περίπτωση, η ενδεδειγμένη ρύθμιση θα λαμβάνει υπόψην ληξιπρόθεσμες οφειλές, εισοδήματα, σύνολο υποχρεώσεων και αξία ακινήτου ή κινητής περιουσίας του πιστούχου με έμφαση ακόμη και σε πώληση ακινήτων για εξόφληση της οφειλής.

Η ρύθμιση θα γίνεται μέσω ειδικής πύλης της πλατφόρμας της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ και είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με το ΦΕΚ Β 971/22-03-2017 και την υπ΄αριθ. 221/02/17-03-2017 απόφαση η εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας είναι δικαίωμα και υποχρέωση όλων των εμπλεκομένων (πιστούχων και πιστωτών).

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε κατά δήλωση των αρμοδίων ότι στο νέο ρυθμιστικό πλαίσιο των αγροτών θα υιοθετηθεί η αρχή της βιωσιμότητας σύμφωνα με την οποία θα ρυθμίζονται μόνο όσοι αποδεικνύονται βιώσιμοι.

Είναι όμως πιο σημαντικό να τονιστεί η ανάγκη υιοθέτησης της αρχής της βιώσιμης αποπληρωμής του χρέους με κατάλληλες δόσεις σύμφωνα με την τρέχουσα οικονομική δυνατότητα των δανειοληπτών. Αν δεν εφαρμοστεί ορθολογικά το μοντέλο θα καταλήξει και αυτό σε αποτυχία όπως τα προγενέστερα αφενός εξαιτίας των υπέρογκων χρεών και αφετέρου της περαιτέρω απομείωσης των εσόδων των αγροτών.

Είναι επιτακτικό να βάλουμε επιτέλους ''τον δάχτυλο επί των τύπων των ήλων'' και βάση της ανάγκης επαναπροσδιορισμού των οφειλών με επανεξέταση του νόμου των πανοτοκίων να καταλήγουν βιώσιμες και εφαρμόσιμες οι ρυθμίσεις που συνυπογράφονται για αμφότερο οικονομικό όφελος, ώστε μέσα από εξατομικευμένες αναδιαρθρώσεις ο κάθε αγρότης να πληρώνει μόνο αυτά που μπορεί να πληρώσει και όχι να υπερχρεώνεται υπογράφοντας εν μέσω απειλών και εκφοβισμού ''κονσερβοποιημένες'' ρυθμίσεις τις οποίες δεν θα μπορεί να τηρήσει.

Οι εύκολες ανακοινώσεις και οι υποτιθέμενες ευκαιρίες που παρέχονται προς τους αγρότες αλλά και το σύνολο των δανειοληπτών, σκοντάφτουν σε δύσκολα λαμβανόμενες αποφάσεις. Για παράδειγμα δεν αναφέρεται και δεν δίνεται λύση στις περιπτώσεις χρεών με την εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου. Ακόμη και αν η πιστώτρια τράπεζα έχει την καλή θέληση προς ρυθμιση της οφειλής, τούτο σκοντάφτει στην εμπλοκή της 25ης Δνση που δεν έχει την δυνατότητα συναίνεσης προς ρύθμιση σε 120 δόσεις αν δεν επιτραπεί με σχετική τροπολογία ή ΚΥΑ.

Δεν είμαι βέβαιος τί έχει αλλάξει στο ρυθμιστικό πλαίσιο των ''κόκκινων'' αγροτικών δανείων σε σχέση με αυτό που ίσχυε ως τώρα, παρά μόνο ότι αιτήσεις θα γίνονται μέσα από τον μηχανισμό της Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.

Είμαι βέβαιος όμως ότι οι εκπρόσωποί μας στην Βουλή είναι άνθρωποι ικανότατοι και πιστεύω απόλυτα ότι παρά τα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά προσπαθούν για την εξεύρεση της καλύτερης δυνατής λύσης. Λόγω ιδιότητας είτε ως διαμεσολαβητής, είτε ως υπεύθυνος επιχειρήσεων του επιμελητηρίου μας, παρακολουθώ με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις διαδικασίες εξωδικαστικού μηχανισμού και τις διαδικασίες ρύθμισης - αναδιάρθρωσης των χρεών. Ωστόσο θα ήθελα να υπενθυμίσω ακόμη μία φορά απευθυνόμενος στο σύνολο της πολιτικής και οικονομικής ηγεσίας ότι όλοι οι επαγγελματίες, αγρότες και λοιποί, καθώς και επιχειρήσεις που είναι υπερδανεισμένοι χρειάζονται υποστήριξη στον καθημερινό αγώνα που δίνουν όχι μόνο για την δική τους λειτουργία και συνέχεια, αλλά και για την επιβίωση των οικογενειών τους και των εργαζομένων σε αυτές.

Το πρώτο μέλημα όλων πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Η ανάπτυξη είναι ένα μέγεθος που επιδιώκεται με σκοπό την ευημερία των ανθρώπων και όχι των αριθμών... Δυστυχώς η διαπίστωση της μεταδανειακής εποχής φαίνεται πως είναι μία και απόλυτη: Ανάπτυξη και ευημερία δεν είναι ταυτόσημες έννοιες.

* ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ π.ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

τηλ. 6942 296 992

«ΟΧΙ» Ελλάδας στα νεονικοτονοειδή

Υπέρ της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία προβλέπει τον περαιτέρω περιορισμό της χρήσης των νεονικοτινοειδών, ψήφισε η χώρα μας κατά την ψηφοφορία στην αρμόδια επιτροπή της Ε.Ε.

Έτσι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για τα νεονικοτινοειδή έχει ως εξής:

-16 κ-μ (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα) ψήφισαν υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για περιορισμό στη χρήση των δραστικών ουσιών, αντιπροσωπεύοντας το -76,1% του πληθυσμού της Ένωσης.

-8 κ-μ δήλωσαν αποχή αντιπροσωπεύοντας το 14,9% του πληθυσμού της Ένωσης.

-4 κ-μ ψήφισαν κατά της πρότασης αντιπροσωπεύοντας το 9% του πληθυσμού.

Η ψηφοφορία ήταν ίδια και για τους τρεις εκτελεστικούς κανονισμούς και κατά συνέπεια υιοθετήθηκαν και οι τρεις με ειδική πλειοψηφία.

Σε δήλωσή του ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλης Αποστόλου αναφέρει τα εξής:

«Η έντονη κοινωνική ανησυχία που είχε προκληθεί εδώ και καιρό για τις επιπτώσεις στους πληθυσμούς των μελισσών τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, δεν μπορούσε να μας αφήσει αδιάφορους. Οφείλαμε να προφυλάξουμε τους καταναλωτές κάνοντας ότι είναι δυνατόν για να διασφαλίσουμε ότι τα γεωργικά προϊόντα που φτάνουν στο τραπέζι τους είναι ασφαλή.

Έτσι, σε συνέχεια της προσπάθειας μας μαζί με άλλα 5 κράτη μέλη της ΕΕ τον Δεκέμβριο του 2017 όπου επισημαίναμε ότι δεσμευόμαστε να ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη και την εφαρμογή της ολοκληρωμένης διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών, καθώς και εναλλακτικών προσεγγίσεων ή τεχνικών με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από τα γεωργικά φάρμακα, ήταν προφανές ότι δεν θα μπορούσαμε παρά να υπερψηφίσουμε την πρόταση της Επιτροπής.

Επειδή ταυτόχρονα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στους παραγωγούς να παράγουν χρησιμοποιώντας ασφαλή σκευάσματα τόσο για την ανθρώπινη υγεία, όσο και για το περιβάλλον, έχουμε ήδη ξεκινήσει τις διαδικασίες αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων για να καλύψουμε το κενό που δημιουργείται».

Ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε η με αριθμό 165390/590/22-03-2018 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1128 Β’) που αφορά στην ολοκλήρωση της δυνατότητας εκτατικής και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας σε δάση (ΑΔΑ:ΩΣ7Ψ4653Π8-7Β6).

Σύμφωνα με αυτή, οι δικαιούχοι χοιροτρόφοι είναι υποχρεωμένοι, εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της απόφασης (δηλαδή έως 21/06/2018), να περιορίσουν εντός των σταυλικών κ.λπ. περιφραγμένων εγκαταστάσεών τους, την ασκούμενη εκτατική και ημισταυλισμένη χοιροτροφία, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Από τη δημοσίευσή της, ολοκληρώνεται και λήγει η διάρκεια ισχύος της με αριθμό 133281/2218/30-07-2013 (ΦΕΚ 2120 Β΄ 2013) απόφασης, περί «Εκτατικής και ημισταυλισμένης χοιροτροφίας σε δάση και δασικές εκτάσεις».

Μ.Ε.Α.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Αναστασιάδης Ιωάννης

Δημοσιεύτηκε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το καθεστώς «Επενδύσεις ενεργητικής προστασίας στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις» που εντάσσεται στο μέτρο 5.1 του ΠΑΑ 2014-2020.

Την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης μέσω του Μέτρου 5 και υπομέτρου 5.1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 δημοσίευσαν από κοινού το  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και ο ΕΛ.Γ.Α., ο οποίος αποτελεί και τον ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης του προγράμματος.

Σύμφωνα με την πρόσκληση δικαίωμα συμμετοχής έχουν τα φυσικά και νομικά πρόσωπα ή ομάδες παραγωγών, με την προϋπόθεση ότι είναι ενεργοί γεωργοί.

Το καθεστώς εφαρμόζεται για τα συστήματα ενεργητικής προστασίας, τις περιοχές της επικράτειας και τις καλλιέργειες που ορίζονται στις επόμενες περιπτώσεις:

α) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τον παγετό σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες εσπεριδοειδών,

β) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες μηλοειδών, πυρηνοκάρπων, ακτινιδίων, αμπέλου και ροδιάς. Ειδικά στην περίπτωση των ακτινιδίων, της αμπέλου και της ροδιάς η καλλιέργεια πρέπει να είναι αμιγής.

γ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

δ) Ενεργητικά συστήματα για την προστασία των καλλιεργειών από το χαλάζι και τη βροχή σε όλη την επικράτεια για καλλιέργειες κερασιάς και αμπέλου.

Στόχος του Μέτρου είναι να προστατεύσει τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις από τον παγετό, το χαλάζι και τη βροχή μέσω της παροχής δημόσιας οικονομικής στήριξης (ενίσχυσης) για την υλοποίηση επενδύσεων ενεργητικής προστασίας. Με αυτό τον τρόπο δύνανται οι αγρότες  να διατηρήσουν τα επίπεδα ποιότητας και εμπορευσιμότητας των προϊόντων τους και συνεπώς τη θέση τους στην αγορά.

Το Μέτρο εφαρμόζεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια όπου εγκαθίστανται συστήματα ενεργητικής προστασίας με περιορισμούς που αφορούν το είδος της καλλιέργειας και το ζημιογόνο αίτιο όπως αυτοί ορίζονται στην πρόσκληση.

Η δημόσια δαπάνη της πρόσκλησης ανέρχεται σε 12.500.000€ και συγχρηματοδοτείται απολογιστικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ελληνικό Δημόσιο μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός που δύναται να ληφθεί υπόψη στους υπολογισμούς για τον προσδιορισμό της στήριξης ανέρχεται ανά αίτηση στήριξης φυσικού ή νομικού προσώπου έως τις 100.000,00 €, ενώ ανά Συλλογικό Σχήμα Γεωργών ανέρχεται έως 1.000.000,00 €.

Τέλος, η μέγιστη ένταση ενίσχυσης για επενδύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις φυσικών ή νομικών προσώπων ανέρχεται στο 80% και των Συλλογικών Σχημάτων Γεωργών στο 100%.

Η υποβολή (οριστικοποίηση) των αιτήσεων στήριξης, η οποία γίνεται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, αρχίζει την 23/04/2018 και λήγει την  25/06/2018.

Για την αναλυτικότερη ενημέρωσή σας, μπορείτε να δείτε την πρόσκληση εδώ ή να στείλετε το ερώτημά σας στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Σελίδα 1 από 6
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree