ΑΓΡΟΤΙΚΑ

ΑΓΡΟΤΙΚΑ

Από το Γραφείο Αμπελουργίας του Τμήματος Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς ανακοινώνεται ότι θα υλοποιηθεί το «Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης & Μετατροπής των Αμπελώνων περιόδου 2018–2019». Το Πρόγραμμα εφαρμόζεται κάθε χρόνο σύμφωνα με την ΥΑ 2129/70097/28-06-2017 (ΦΕΚ 3361Β)  για την «Αναδιάρθρωση και Μετατροπή των Αμπελουργικών Εκτάσεων στην Ελλάδα [(άρθρο 46) Καν.(ΕΕ) 1308/2013] και  Το ύψος των κονδυλίων και η σχετική έκταση του προγράμματος καθορίζεται ανά οικονομικό έτος σύμφωνα με το Εθνικό «Πρόγραμμα στήριξης του αμπελοοινικού τομέα 2014-2018 όπως κάθε φορά ισχύει».

Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για ένταξη στο πρόγραμμα περιόδου 2018-2019, στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κιλκίς (Γραφείο Αμπελουργίας), και στα τοπικά γραφεία Πολυκάστρου (Αγίου Αθανασίου 27) και Γουμένισσας (Αγίου Ραφήλ 1) από σήμερα 05 Μαρτίου 2018 έως και 20 Μαΐου 2018.

Το πρόγραμμα καλύπτει:

 • Εκρίζωση και προστασία εδάφους-αναφύτευση αμπελιών οινοποιήσιμων ποικιλιών νόμιμα ταξινομημένων στο ίδιο ή σε άλλο αγροτεμάχιο με την ίδια ή άλλη ποικιλία από τις συνιστώμενες και επιτρεπόμενες ποικιλίες σύμφωνα με την ΥΑ Ταξινόμησης (ΦΕΚ 225Β/2014)
 • Φύτευση αμπελώνων
  • Σε κατόχους δικαιωμάτων φύτευσης προερχόμενων από το εθνικό αποθεματικό πριν το 2016. Οι εν λόγω άδειες θα μπορούν να λάβουν στήριξη μέχρι το οικονομικό έτος 2018, ανεξάρτητα εάν η διάρκεια ισχύος της άδειας επεκτείνεται πέραν της ημερομηνίας αυτής.
  • Σε κατόχους αδειών φύτευσης από μετατροπή σύμφωνα με την ΥΑ 3535/96221/07-09-2015
  • Σε κατόχους αδειών αναφύτευσης που έχουν παραχωρηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2016 σύμφωνα με το άρθρο 66 του ΚΑΝ (ΕΕ) αριθ. 1308/2013
 • Επανεμβολιασμός
 • Βελτίωση τεχνικών διαχείρισης (Υποστύλωση, κατασκευή αναβαθμίδων)

 

***Οι άδειες για νέες αμπελοφυτεύσεις που χορηγήθηκαν από το έτος 2016 και έπειτα ΔΕΝ είναι επιλέξιμες για καμία δράση.

 

***Ειδικές περιπτώσεις:  οι εκτάσεις με ποικιλίες «ΞΙΝΟΜΑΥΡΟ»  και «ΝΕΓΚΟΣΚΑ», οι οποίες συμμετέχουν στον οίνο «ΠΟΠ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑ», δεν θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα για τις δράσεις «Εκρίζωση - Αναφύτευση με άλλη ποικιλία» και «Επανεμβολιασμός» για λόγους προστασίας και διαφύλαξης της αμπελουργικής φυσιογνωμίας της Ζώνης.

Η επιδότηση που θα λάβει ο παραγωγός για κάθε δράση είναι:

 • Εκρίζωση και απώλεια εισοδήματος 841 Ευρώ ανά στρέμμα
 • Φύτευση αμπελώνων 615 Ευρώ ανά στρέμμα
 • Επανεμβολιασμός 725 Ευρώ ανά στρέμμα
 • Υποστύλωση 390 Ευρώ ανά στρέμμα

Έτσι παλιό αμπέλι που εκριζώνεται και ξαναφυτεύεται μαζί με την υποστύλωση του θα λάβει ενίσχυση ανά στρέμμα που φτάνει τα 1.846 ευρώ ανά στρέμμα. Ενώ αμπέλι που μόνο φυτεύεται και υποστυλώνεται θα λάβει ενίσχυση 1.005 ευρώ ανά στρέμμα.

Τα Δικαιολογητικά ένταξης στο πρόγραμμα είναι

 1. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση. Στην Υπεύθυνη δήλωση ο αιτών θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκριζώσει το αμπελοτεμάχιο του χωρίς άλλη ειδοποίηση έως 31 Ιανουαρίου 2019 και να συστήσει εγγυητική επιστολή για τα μέτρα/δράσεις που θα υλοποιήσει μετά τις 10 Ιουνίου της αμπελουργικής περιόδου ένταξής του και τέλος να τηρήσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του προγράμματος.
 2. Δήλωση αμπελοκαλλιέργειας στα πλαίσια του Συστήματος Γεωγραφικών πληροφοριών για το Αμπελουργικό Μητρώο.
 3. Δηλώσεις συγκομιδής ή δηλώσεις παραγωγής όπου απαιτείται, σύμφωνα με όσα προβλέπονται από τις Κοινοτικές διατάξεις, για τις αιτούμενες εκτάσεις αλλά και για το σύνολο της αμπελουργικής εκμετάλλευσης, για τις δύο τουλάχιστον αμπελουργικές περιόδους που προηγούνται της περιόδου ένταξης στο πρόγραμμα.
 4. Δήλωση εκμετάλλευσης στα πλαίσια της ενιαίας ενίσχυσης (ΟΣΔΕ).
 5. Φωτοτυπία των δυο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 6. Φωτοτυπία του εκκαθαριστικού της εφορίας ή της φορολογικής δήλωσης
 7. Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπέζης
 8. Φωτοαντίγραφα τίτλων νομής και κατοχής και σε περίπτωση έγκρισης –ένταξης στο πρόγραμμα επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλων.
 • Συμβόλαια αγοράς μετεγγραμμένα στο υποθηκοφυλακείο
 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων
 • Κτήση με προσκύρωση
 • Με δικαστική απόφαση απονομής κυριότητας
 • Κληρονομητήριο

Εάν υπάρχει αδυναμία προσκόμισης από τον ιδιοκτήτη νόμιμου τίτλου, μπορεί να προσκομιστεί αντίγραφο του εντύπου Ε9 και Υ/Δ του Ν 1599/1986 όπου θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία είναι αληθή. Για μη ιδιόκτητα αγροτεμάχια κατά την υποβολή της Αίτησης Δήλωσης ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης μπορεί να είναι μέχρι και 9 έτη. Μετά την έγκριση ένταξης του παραγωγού προσκομίζεται ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης με διάρκεια μίσθωσης πάνω από 10 έτη.

Χρόνος υλοποίησης μέτρων/δράσεων

Όλοι οι δικαιούχοι του μέτρου « Εκρίζωση – και προετοιμασία εδάφους - Αναφύτευση» για το πρόγραμμα περιόδου 2018-2019, μετά την παραλαβή της απόφασης έγκρισης, και χωρίς άλλη ειδοποίηση από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής προβαίνουν σταδιακά στην εκρίζωση των αμπελοτεμαχίων τους το αργότερο μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2019.

 

Στη διάθεση σας για περισσότερες πληροφορίες

Ιωαννίδης Βασίλειος    2341350149

Παμπουκίδου Νένα      2341350202

Σιάλδας Τρύφωνας       2343041878

 Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

Αναστασιάδης Ιωάννης

Άδειες νέας φύτευσης αμπέλου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΑΜΠΕΛΟΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2018

 

Σύμφωνα με την απόφαση υπ’ αριθμ. 609/16822/14-02-2017 (ΦΕΚ 600/Β/24.2.2017) θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τη διαχείριση των αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις για το έτος 2017.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

 • Οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί για την απόκτηση αδειών νέας φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου,

      υποβάλουν αίτηση-υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του ΥΠ.Α.Α.Τ, από        

                      27 Φεβρουαρίου έως 27 Μαρτίου του 2018.

Η αίτηση είναι αποδεκτή όταν σ’ αυτή επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.

(Στην περίπτωση που δεν επισυνάπτονται δικαιολογητικά που αφορούν κριτήρια προτεραιότητας τότε η αίτηση είναι επιλέξιμη αλλά δεν βαθμολογείται για τα κριτήρια αυτά.)

 • Η οριστικοποίηση των αιτήσεων μετά τους απαραίτητους ελέγχους θα πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τις 15 Μαΐου.
 • Στην συνέχεια θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά οι μη επιλέξιμοι αιτούντες, ενώ θα ακολουθήσει περίοδος 10 ημερών για την υποβολή ενστάσεων.
 • Ακολουθεί η ηλεκτρονική ενημέρωση των αιτούντων για την βαθμολογία τους. Όσοι διαφωνούν μπορούν να υποβάλουν ένσταση στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής.
 • Οι οριστικοί πίνακες θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου το αργότερο μέχρι 27 Ιουλίου.
 • Η χορήγηση των αδειών νέας φύτευσης στους αιτούντες-δικαιούχους γίνεται ηλεκτρονικά από την ιστοσελίδα του Υπουργείου με τούς κωδικούς του κάθε παραγωγού, το αργότερο μέχρι την 1η Αυγούστου, σύμφωνα με το αποτέλεσμα της διαδικασίας επιλογής.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

 

 1. Παραγωγοί έως 40 ετών που φυτεύουν αμπέλια για πρώτη φορά και εγκαθίστανται ως αρχηγοί της εκμετάλλευσης (νεοεισερχόμενοι).
  Α1) Βαρύτητα κριτηρίου 0,3                                    Β1) Συντελεστής  10

Βαθμοί = 0,3χ10  = 3

 

Η ιδιότητα του νεοεισερχόμενου βεβαιώνεται παράλληλα και αθροιστικά:

1.Από το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

 1. Από το Αμπελουργικό Μητρώο
 2. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο μεταξύ Αμπελουργικού Μητρώου και ΟΣΔΕ.

 

 1. Εκτάσεις όπου οι αμπελώνες συμβάλλουν στη διατήρηση του περιβάλλοντος,

α-βιολογική παραγωγή στις εκμεταλλεύσεις τους επί πέντε τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης-

β-έχει εφαρμόσει εθνικά συστήματα πιστοποίησης για ολοκληρωμένη διαχείριση στην εκμετάλλευση του) επί πέντε

      τουλάχιστον έτη πριν από την υποβολή της αίτησης.

      -τα συγκεκριμένα αγροτεμάχια που προσδιορίζονται στην εν λόγω   

        αίτηση βρίσκονται σε πλαγιές με αναβαθμίδες.

 

 • Η πιστοποίηση των σημείων (α) και (β) πραγματοποιείται από τους φορείς πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι.

 

Για όσους δεν έχουν στην κατοχή τους αμπέλια προβλέπεται κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης συμμόρφωσης για ελάχιστη περίοδο πέντε ετών σε ολόκληρη την έκταση που προορίζεται για νέα φύτευση.

    Α2)    Βαρύτητα κριτηρίου 0,1    Β2)  Συντελεστής  10

Βαθμοί = 0,1χ10  = 1

 1. Εκτάσεις που αντιμετωπίζουν φυσικούς ή άλλους ειδικούς περιορισμούς.

-περιοχές σε πλαγιές με μεγάλη κλίση, τουλάχιστον 15 % ή

    -περιοχές σε ορεινές εκτάσεις, σε υψόμετρο άνω των 500 m

    -μικρά νησιά του Αιγαίου Πελάγους

   Α3)Βαρύτητα κριτηρίου 0,Β3) Συντελεστής 10

Βαθμοί = 0,1χ10  = 1

 

 1. Εκτάσεις που προορίζονται για νέα φύτευση στο πλαίσιο της διεύρυνσης των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων.

   -εκμεταλλεύσεις με μέγεθος 5-50 στρέμματα (ΟΣΔΕ2016) από τα  

    οποία τα αμπέλια είναι μέχρι 20 στρ   (Β4.1) συντελεστής 10)

   -εκμεταλλεύσεις με μέγεθος 5-50 στρέμματα (ΟΣΔΕ2016) από τα  

           οποία τα αμπέλια είναι από 20 στρ μέχρι 50 στρ. (Β4.2) (συντελεστής 7)

   -εκμεταλλεύσεις με μέγεθος 5-50 στρέμματα (ΟΣΔΕ2016) από τα  

           οποία τα αμπέλια είναι από 20 στρ μέχρι 30 στρ. (Β4.2) (συντελεστής 7)

  -εκμεταλλεύσεις με μέγεθος 50-150 στρέμματα (ΟΣΔΕ2015) και ο αιτών έχει στην κατοχή του έκτασεις με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου ανεξάρτητα από το μέγεθος. (Β4.3) (συντελεστής 5)

 

Α4) Βαρύτητα κριτηρίου 0,35

Βαθμοί (περιπτώσεις)

Βαθμοί = 0,35χ10  = 3,5

Βαθμοί = 0,35χ7  = 2,45

Βαθμοί = 0,35χ5  = 1,75

 

 1. Προηγούμενη συμπεριφορά του παραγωγού.

 

    -Το ανωτέρω κριτήριο θεωρείται ότι πληρούται αν ο αιτών δεν διαθέτει αμπελουργικές εκτάσεις χωρίς άδεια (παράνομα),                                                  

      Α5)  Βαρύτητα κριτηρίου 0,15   Β5)  Συντελεστής  10

Βαθμοί = 0,15χ10  = 1,5

 

Η κατάταξη των αιτήσεων θα γίνει κατά φθίνουσα σειρά και με την εφαρμογή του τύπου.

Συνολικοί βαθμοί = Α1χΒ1+Α2χΒ2+Α3χΒ3+Α4χΒ4+Α5χΒ5

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται

Α. Τμ. Φ.& Ζ. Παραγωγής της Δ.Α.Ο.Κ Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος

            Βασίλης Ιωαννίδης ,Παμπουκίδου Νένα τηλ. 23413-50149 // 23413-50202.               

Β. Γ.Γ.Α Γουμένισσας          Σιάλδας Τρύφωνας, Μπέλτσης Πέτρος τηλ.2343041878

Γ. Γ.Γ.Α Πολυκάστρου         Γρηγοριάδου Αλεξάνδρα , Κελεσίδου Μαρία τηλ.2343023923

                                        Μπάρμπας Γεώργιος  τηλ.2343022250

 

 Κιλκίς 27-2-2018

O ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Απαντούν εύστοχα οι αγρότες

“Επειδή αναφέρθηκαν κάποιες ανακρίβειες σχετικά με τις φετινές διαμαρτυρίες των Αγροτοκτηνοτρόφων μας από μερίδα του Τύπου, αισθανόμαστε την ανάγκη να απαντήσουμε ώστε να αποκατασταθεί η αλήθεια αλλά και να ενημερωθεί ο κόσμος του Νομού μας.

Μετά από διαδοχικές συναντήσεις με το Συντονιστικό όργανο της Κεντρικής Μακεδονίας αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τις φετινές κινητοποιήσεις με διαφορετικό τρόπο από τις προηγούμενες (ΟΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΙ ΔΡΟΜΩΝ-ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ κλπ).

Αλλά με ένα Συλλαλητήριο στην AGROTICA στις 1-2-2018 με την συμβολική κάθοδο Τρακτέρ στην Θεσσαλονίκη για να κάνουμε τα εγκαίνια της Έκθεσης εμείς.- Όπως και έγινε...

Επίσης να συναντηθούμε με την Αντιπολίτευση (σε επίπεδο Αρχηγών) και με την Κυβέρνηση σε Διυπουργική συνάντηση για να συζητήσουμε την ασφυκτικά δύσκολη θέση που έχει περιέλθει ο πρωτογενής τομέας στη χώρα μας και τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεκινήσει επιτέλους η παραγωγική ανασυγκρότηση και συγχρόνως να πάρει ανάσες ο πιο παραγωγικός κλάδος αυτής της χώρας.

Επίσης αποφασίσαμε να προκαλέσουμε συζήτηση στη Βουλή των Ελλήνων για τον Πρωτογενή τομέα με παρόντες – ακροατές Αντιπροσώπους από την Εθνική Επιτροπή Αγώνα Αγροτών.

Επειδή όμως διαμαρτυρία έστω και συμβολικά δεν κάνεις χωρίς τη σημαία σου που για εμάς είναι τα τρακτέρ μας, αποφασίσαμε να οργανώσουμε σημεία συνάντησης και ανταλλαγής με την συμβολική παρουσία μερικών τρακτέρ.

Οι Αγρότες του Κιλκίς καλέστηκαν με πρωτοβουλία του Α.Σ ΚΙΛΚΙΣ στα γραφεία μας 21ης Ιουνίου 48 δύο φορές πρίν ξεκινήσουν οι διαμαρτυρίες για να τους δούμε και να τους ακούσουμε.

Η πρώτη ήταν στις 19-1-2018 στις 7 απογευματινή και συμμετείχαν 70 Γεωργοκτηνοτρόφοι της περιοχής και η επαναληπτική μια εβδομάδα αργότερα στις 25-1-2018 στο ίδιο μέρος την ίδια ώρα όπου ήρθαν και πάλι και καταγράφηκαν ένας προς έναν.

Ολοι μαζί αποφασίσαμε να ορίσουμε σημείο συνάντησης το συγκεκριμένο στην είσοδο της πόλης από Θεσσαλονίκη και να μεταφέρουμε συμβολικά μερικά Τρακτέρ… ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΝΟΧΛΗΣΟΥΜΕ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ.

Ετσι έχει το ιστορικό των γεγονότων και αν από κάποιους θεωρείται ταινία κωμική ή δραματική είναι δικαίωμά τους στα πλαίσια της Δημοκρατίας!

Ολους εμάς που συμμετείχαμε και πάλι στις Διαμαρτυρίες του κλάδου μας ως εκπρόσωποι του Νομού μας.. θα μας κρίνει η Ιστορία!

ΑΓΩΝΕΣ ΧΑΜΕΝΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΟΘΗΚΑΝ.

Ευχαριστούμε όλους όσους μας στήριξαν και μας συμπαραστάθηκαν στον σύντομο αλλά Δίκαιο Αγώνα μας!!!

Και δηλώνουμε ότι η φωνή μας θα ακούγεται πάντα... Δε σταματάμε μέχρι να δικαιωθούμε...”

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ

ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α.Σ. ΚΙΛΚΙΣ

ΜΕΛΟΣ ΑΤ. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Ο Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Κιλκίς καλεί τα μέλη του την Κυριακή 4 Φεβρουαρίου, στις 11πμ, στο γραφείο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Κιλκίς (21ης Ιουνίου 48), για τη Γενική του Συνέλευση.

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση καλείται για την επόμενη Κυριακή 11 Φεβρουαρίου, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος.

Παράταση πληρωμής βοσκοτόπων

Από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ Κιλκίς ανακοινώνεται ότι δημοσιεύτηκε η υπ’ αριθμ. 2056/140051/29-12-2017 ΥΑ (ΦΕΚ 4642 Β’ 2017) που αφορά τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1332/93570/ 23-08-2016 (Β’ 2848) «Διαδικασία μίσθωσης βοσκήσιμων γαιών, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών ελέγχου χωροταξικής ορθότητας της κατανομής δικαιωμάτων χρήσης της βοσκής, κατά την μεταβατική περίοδο μέχρι την έγκριση των διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης» απόφασης του Υπ.Α.Α.Τ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Με την εν λόγω τροποποίηση προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Οι οφειλές που προκύπτουν από την κατανομή του έτους 2016 καθώς και την κατανομή του έτους 2017 καταβάλλονται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2018. Στη περίπτωση μη καταβολής του ποσού, η αρμόδια ΔΑΟΚ της Περιφέρειας προχωρά στη σύνταξη χρηματικού καταλόγου, ο οποίος συνοδεύεται από περιληπτική Κατάσταση Βεβαίωσης Οφειλής και τον αποστέλλει στην αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) του υπόχρεου, προκειμένου αυτή να προχωρήσει στην ταμειακή βεβαίωση του χρέους, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (Α’ 90), όπως ισχύει».

Κατόπιν των ανωτέρω καλούνται οι κτηνοτρόφοι της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς να μεριμνήσουν για την έγκαιρη καταβολή του μισθώματος βοσκοτόπων στον λογαριασμό που τους έχει γνωστοποιηθεί  από τους οικείους Δήμους για τα έτη 2016 και 2017 έως και τις 15/02/2018.

Για περισσότερες πληροφορίες, εκτός από τους οικείους Δήμους, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς, Ανδρέα Παπανδρέου 3 (1ος όροφος), στo Τηλ. 23413-50115 και στη Δ/νση Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  

Στις 2/01/2018 αναρτήθηκε η κατάσταση πληρωμής και η κατάσταση απορριπτόμενων - δεσμευμένων για την Δράση 2.3(Β) για το έτος 2016 (2η Πρόσκληση) στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς -(ΔΑΟΚ ΠΕ ΚΙΛΚΙΣ) (Οδός Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος Τ.Κ. 611 00) προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον και να υποβληθούν από τους δικαιούχους ενστάσεις (εφόσον συντρέχει λόγος) κατά των παραπάνω καταστάσεων από Τετάρτη 03/01/2018 έως και Τρίτη 09/01/2018 στην ΔΑΟΚ ΠΕ Κιλκίς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς (οδός Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος Γραφείο 6) Αρμόδιος υπάλληλος: Σαλτσίδης Μάριος, τηλ. 2341350181, -121, -122, ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.  ιστοσελίδα ΠΕ Κιλκίς: http://kilkis.pkm.gov.gr

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από την Δευτέρα 18/12/2017 θα λειτουργήσει η νέα ψηφιακή υπηρεσία του Υπ.Α.Α.Τ. με τίτλο «Γεννήσεις Βοοειδών». Μέσω αυτής, ο κάτοχος βοοειδών θα μπορεί να καταχωρεί (και κατ’ επέκταση να κοινοποιεί) τις γεννήσεις των βοοειδών της εκμετάλλευσής του, χωρίς να είναι απαραίτητη η κοινοποίηση της γέννησης με τη συμπλήρωση του αντίστοιχου «Δελτίου Γνωστοποίησης Μεταβολών Βόειου Πληθυσμού» και την κατάθεση του στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία. Παράλληλα υπάρχει άμεση διασύνδεση της ψηφιακής υπηρεσίας και του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.) έτσι ώστε να ενημερώνεται αναλόγως, κάθε φορά, το ηλεκτρονικό μητρώο της εκμετάλλευσης.

Για να μπορεί, ένας κάτοχος βοοειδών, να κάνει χρήση της Ψηφιακής Υπηρεσίας και να δηλώσει τη γέννηση ενός βοοειδούς μέσω αυτής πρέπει:

1.Ο κάτοχος των βοοειδών να έχει κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης, σε λειτουργία, καταχωρημένο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ.Κ.).

2.Ο κάτοχος των βοοειδών να εγγραφεί ως χρήστης των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ. Αν έχει ήδη εγγραφεί για άλλη ψηφιακή υπηρεσία δεν είναι απαραίτητη νέα έγγραφη.

3.Η ημερομηνία εισόδου στην ψηφιακή, για την καταχώριση της γέννησης, να είναι, το αργότερο, 27 ημέρες μετά από το γεγονός.

4.Να το επιτρέπουν οι λογικοί έλεγχοι που λειτουργούν στο Ο.Π.Σ.Κ. με το οποίο είναι διασυνδεδεμένη η Ψηφιακή Υπηρεσία (π.χ. ως μητέρα μπορεί να δηλωθεί μόνο θηλυκό βοοειδές, που βρισκόταν στη εκμετάλλευση την ημερομηνία της γέννησης, κ.τ.λ.)

Επιλογή φυλής

Κατά την καταχώρηση μίας νέας γέννησης μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, η αρχική επιλογή όσον αφορά στη φυλή του βοοειδούς, περιορίζεται σε δύο τιμές: «Μιγάς» και «Αναμονή Πιστοποίησης»

Αν επιλεγεί η «Αναμονή Πιστοποίησης», ο κάτοχος βοοειδών πρέπει να επανέλθει σε δεύτερο χρόνο, έχοντας την βεβαίωση Κέντρου Γενετικής Βελτίωσης (Υ.Α. 134620- Β΄322/28-2-2011), για τα βοοειδή που έχει καταχωρήσει μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας και να ενημερώσει τη φυλή του βοοειδούς με τη σωστή τιμή.

Διαβατήριο βοοειδούς

Μετά την επιτυχή καταχώρηση μίας γέννησης, ο κάτοχος βοοειδών πρέπει, το αργότερο σε 14 ημέρες από την ημερομηνία καταχώρησης, και οπωσδήποτε πριν από την αναχώρηση του βοοειδούς από την εκμετάλλευση γέννησής του, να επισκεφθεί την τοπική αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία, προκειμένου να γίνει η έκδοση, μέσω του Ο.Π.Σ.Κ., του διαβατηρίου του βοοειδούς.

Για τα βοοειδή που έχουν καταχωρηθεί με «Αναμονή Πιστοποίησης» ως επιλογή του πεδίου της φυλής, δεν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα έκδοσης διαβατηρίου στο Ο.Π.Σ.Κ. Αυτή ενεργοποιείται με την επιλογή της φυλής του βοοειδούς, έτσι όπως περιγράφεται παραπάνω.

Τέλος, σας επισημαίνουμε τα εξής:

1.Ο κάτοχος βοοειδών είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει αναλόγως το μητρώο που διατηρεί στην εκμετάλλευσή του, ανεξάρτητα από την χρήση της εν λόγω ψηφιακής υπηρεσίας.

2.Τυχόν τροποποιήσεις στο Ο.Π.Σ.Κ., των στοιχείων των βοοειδών, των οποίων οι γεννήσεις έχουν καταχωρηθεί μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας, δεν ενημερώνουν αναλόγως και την ψηφιακή, η οποία συνεχίζει να περιέχει τα στοιχεία της αρχικής καταχώρησης από τον κάτοχο βοοειδών.

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε ΚΙΛΚΙΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                                                                                                          

Πληρωμή βιολογικής Κτηνοτροφίας

Ανακοινώνεται ότι έχει προωθηθεί προς εκκαθάριση στον ΟΠΕΚΕΠΕ η κατάσταση πληρωμής των δικαιούχων  της Δράσης 1.2 ΄΄ Βιολογική Κτηνοτροφία΄΄ για το έτος 2016 του Νομού Κιλκίς. Οι καταστάσεις περιλαμβάνουν τα ονόματα 3 δικαιούχων και η συνολική  αξία του καταβαλλόμενου ποσού ανέρχεται  στα  19924,67 ευρώ.

Οι προβλεπόμενες καταστάσεις   πληρωμής και απορριπτόμενων του έτους 2016 στη Δράση 1.1 «ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ» θα αναρτηθούν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.A.O.K Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς στις 05-12-2017,  προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι και κάθε τρίτος που έχει έννομο συμφέρον να μπορούν να καταθέσουν τυχόν ενστάσεις εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την 06/12/2017 έως και 12/12/2017.

Δεδομένου ότι δεν υπάρχει δυνατότητα για υποβολή δικαιολογητικών μετά το πέρας των ενστάσεων, αυτές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλους τους κωδικούς ποινών και απόρριψης για τις οποίες ενίστανται.

Για περισσότερες πληροφορίες  μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής  Οικονομίας & Κτηνιατρικής -ΠΕ Κιλκίς , Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος, στο τηλ. 2341350126 και στη Δ/νση ΗλεκτρονικούΤαχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

 

Ο

Αν.  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Εκδόθηκε η με αριθμό 109/122248/17-11-2017 διευκρινιστική εγκύκλιος σε θέματα εφαρμογής της διαδικασίας έκδοσης άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων (ΑΔΚΕ)  (ΑΔΑ: ΩΞΘ54653ΠΓ-ΞΤΜ) με την οποία διευκρινίζονται τα εξής:

1) Η διαδικασία έκδοσης ΑΔΚΕ αφορά σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις οι οποίες βρίσκονται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών. Δυνατότητα ένταξης στη διαδικασία έκδοσης ΑΔΚΕ έχουν όλες οι κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ανεξάρτητα από τις δεσμεύσεις του χωρικού σχεδιασμού για την περιοχή στην οποία βρίσκεται το γήπεδο της εγκατάστασης.

2)  Οι βασικές προϋποθέσεις για την ένταξη μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στη διαδικασία έκδοσης ΑΔΚΕ είναι:

- η κτηνοτροφική εγκατάσταση να ήταν, κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012, εγκαταστημένη και να διέθετε ζωικό κεφάλαιο σε συγκεκριμένο γήπεδο το οποίο βρίσκεται είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών είτε πλησίον αυτών.

- Ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης ο οποίος υποβάλλει την αίτηση και στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η ΑΔΚΕ είναι εκείνος ο οποίος κατείχε το ζωικό κεφάλαιο και λειτουργούσε την κτηνοτροφική εγκατάσταση κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 4056/2012.

Κατ’ εξαίρεση, φορέας κτηνοτροφικής εγκατάστασης στον οποίο έχει μεταβιβαστεί με νόμιμο τρόπο το ζωικό κεφάλαιο μέχρι την ημερομηνία έναρξης ισχύος της με αριθμό 940/81279/26-07-2017 Κ.Υ.Α. (04/08/2017), μπορεί να υποβάλλει αίτηση για ΑΔΚΕ και η άδεια διατήρησης θα εκδοθεί στο όνομα του φορέα αυτού.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στη διαδικασία έκδοσης ΑΔΚΕ είναι η 04/12/2017.

Πληρωμές βιοκαλλιεργητών

Από την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της Δ.Α.Ο.Κ ΠΕ Κιλκίς η Αναλυτική Κατάσταση Πληρωμής Δικαιούχων Βιοκαλλιεργητών έτους 2015 και η Κατάσταση Απορριπτόμενων της Δράσης 1.1 ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ προκειμένου όλοι οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να ενημερωθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε Κιλκίς (Ανδρέα Παπανδρέου 3, 1ος όροφος), Τηλ. 2341350113, -115, -123, -126 ,-121,-181,-202.

Σελίδα 1 από 5
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree