Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Δημόσια τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα τη Δευτέρα 23 Ιουλίου 2018 και ώρα 19:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

 

Θέμα 1ο

Έγκριση Οικονομικών Καταστάσεων (Ισολογισμός, Λογαριασμός Αποτελεσμάτων Χρήσης, Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων, Κατάσταση Λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης, Προσάρτημα Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης) οικονομικού έτους 2017, του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου του Δήμου Κιλκίς με την επωνυμία: "ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΛΚΙΣ - Κ.Δ.Ε.Κ. - ΔΗΜΟΥ ΚΙΛΚΙΣ"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Κ.Δ.Ε.Κ.

Θέμα 2ο

Υποβολή πρότασης με τίτλο: "ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" στον Άξονα προτεραιότητας: 01 "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες", 01Σ "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)" που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

 ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 3ο

Έγκριση υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Κιλκίς και του Εμπορικού Συλλόγου Κιλκίς στο πλαίσιο υποβολής πρότασης με τίτλο: "ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΙΛΚΙΣ" στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" στον Άξονα προτεραιότητας: 01 "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες", 01Σ "Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας με Τομεακές προτεραιότητες (Στερεά Ελλάδα, Νότια Αιγαίο)" που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 4ο

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Λαϊκών Αγορών Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 5ο

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Θρησκευτικών Εορτών - Εμποροπανηγύρεων των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Κιλκίς (πλην της πόλης του Κιλκίς)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 6ο

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κυριακάτικης Τοπικής Αγοράς στην Τ.Κ. Παλαιού Αγιονερίου Δ.Ε. Πικρολίμνης

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 7ο

Έγκριση Κανονισμού Δεοντολογίας Θεμάτων Κτηνοτροφίας του Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδάτινων Πόρων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 8ο

Αναμόρφωση [23η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο

Αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης: "Προμήθεια, τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Κιλκίς" Π/Υ: 255.000,00€, στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ", στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ και αναμόρφωση [24η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 10ο

Αναμόρφωση [25η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 [Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την προετοιμασία πρότασης για τα Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου στο Δήμο Κιλκίς χρηματοδότησης μέσω της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ με κωδ. 098 (Α/Α ΟΠΣ: 2658)]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 11ο

Έγκριση έκθεσης εσόδων - εξόδων και στοιχεία Ισολογισμού Β΄ τριμήνου 2018, ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του Προϋπολογισμού

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 12ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: "Άρση επικινδυνότητας σημειακές παρεμβάσεις σε οδοστρώματα και πεζοδρόμια του Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ4/2017 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 13ο

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: "Κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων Δήμου Κιλκίς πλην Τοπικής Κοινότητας Δροσάτου Δ.Ε. Δοϊράνης" [ΑΜ: Μ2/2016 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 14ο

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) - Τακτοποιητικού του έργου: "Επεμβάσεις σε σχολικά κτίρια Δ.Ε. Πικρολίμνης, πλην Τοπικής Κοινότητας Ν. Αγιονερίου" [ΑΜ: Μ14/2015 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: "Κατασκευή - Αναβάθμιση - Αποκατάσταση οδοποιίας, κρασπέδων και πλακοστρώσεων Δ.Ε. Χέρσου του Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ8/2017 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 16ο

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: "Κατασκευή και εξωραϊσμός παιδικών χαρών Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ8/2016 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 17ο

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδων Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) του έργου: "Ενίσχυση και Αναβάθμιση Κλειστών Γυμναστηρίων Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ9/2016 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 18ο

Έγκριση παράτασης [2η] συνολικής προθεσμίας περαίωσης του Έργου: "Ενίσχυση και Αναβάθμιση Κλειστών Γυμναστηρίων Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ9/2016 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

 

Θέμα 19ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Επεμβάσεις σε Σχολικά και Δημοτικά Κτίρια Δ.Ε. Κιλκίς" [ΑΜ: Μ12/2015 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 20ο

Έγκριση Έκθεσης Διαπίστωσης Πραγματικών Περιστατικών σχετικά με το έργο με τίτλο: "Υπογειοποίηση καλωδίων Εμποροπανήγυρης στην οδό Γ. Καπέτα στην πόλη του Κιλκίς Δ.Ε. Κιλκίς"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 21ο

Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 22ο

Διατύπωση άποψης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το έργο/δραστηριότητα με τίτλο: "Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) για τη Περιβαλλοντική Αδειοδότηση "Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (500 kwel) με καύση Βιορευστών" που  προτείνεται να εγκατασταθεί στα με αριθμ. 21 αγροτεμάχιο Δ.Ε Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς, ΠΚΜ" (υποκατηγορία Α2 - ομάδα 10η - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με Α/Α 05)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 23ο

Διατύπωση άποψης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο / δραστηριότητα με τίτλο: ''Διαβίβαση για γνωμοδοτήσεις Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την εκμετάλλευση λατομείου βιομηχανικού ορυκτού (αργίλου πλινθοκεραμοποιίας) σε ιδιωτικό χώρο έκτασης 41,285στρεμ. στη θέση ''Καβακλή'' της Τ.Κ Γαλλικού, Δ. Κιλκίς, ΠΕ Κιλκίς, ΠΚΜ (υποκατηγορία Α2 - ομάδα 5η- Εξορυκτικές δραστηριότητες με Α/ Α  03)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Θέμα 24ο

Εκποίηση με δημοπρασία παλαιών, μη επιδεχόμενων επισκευή, κάδων απορριμμάτων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 25ο

Έγκριση της προμήθειας και της σύναψης δημόσιας σύμβασης της προμήθειας με τίτλο: "Προμήθεια ενός καλαθοφόρου οχήματος και ενός ισοπεδωτή γαιών του Δ. Κιλκίς" [Αρ. Μελ.: Π3/2018 Δ.Τ.Υ. - Π/Υ: 405.232,00€ - Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ": 360.000,00€ Δημοτικά Έσοδα: 45.323,00€]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 26ο

Έγκριση σύναψης της δημόσιας σύμβασης με τίτλο: "Συντήρηση - επισκευή οχημάτων του Δήμου και προμήθεια ανταλλακτικών για τα έτη 2018 - 2019" [ΑΜ: Π13/2018 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 489.800,00€  / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 27ο

Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών, Πρακτικού Τεχνικών Προσφορών, Πρακτικού Οικονομικών Προσφορών και Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της ΟΜΑΔΑΣ 1: "Κτηνιατρικές εργασίες" [Π/Υ: 44.578,00€] της συνοπτικής διαδικασίας: "Περισυλλογή, φροντίδα και προμήθεια ξηράς τροφής αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Κιλκίς, έτους 2018" [ΑΜ: ΤΟΑ 1/2018 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 74.400,00€ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΔΣ: 4/2018 - ΑΟΕ: 64/2018, 72/2018 & 198/2018] και ανάθεση στον ανάδοχο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδάτινων Πόρων της Διεύθυνσης Τοπικής   Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 28ο

Διαγραφή χρεών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 29ο

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 

Θέμα 30ο

Αντικατάσταση τακτικού μέλους από την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης "Συντήρηση χώρων πρασίνου Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: ΚΟΠ 20/2017 /  Π/Υ: 229.330,56 € - ΚΑΕ 35.6279.0001 / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΔΣ 16/2018 ΑΟΕ: 7 & 15/2018] όσο αφορά τις Δημοτικές Ενότητες Δοϊράνης - Μουριών – Χέρσου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 31ο

Νέος ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 32ο

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης "Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου - φωτοτυπικού χαρτιού - αναλωσίμων πληροφορικής - α) φωτοτυπίες σχεδίων & χαρτών, β) σάρωση σε αρχείο  σχεδίων & χαρτών έτους 2018 - 2019" [ΑΜ: Πρ. 6/2018 / Π/Υ: 57.410,72€ - ΚΑΕ: 10.6612.0001, 10.6654.0001, 30.6615.0001 / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΟΕ: 123/2018]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 33ο

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων & Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης "Προμήθεια οικοδομικών υλικών για το Δήμο Κιλκίς" [ΑΜ: Π11/2018 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 74.400,00 € - ΚΑΕ: 30.6699.0006 / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΟΕ: 136/2018]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 34ο

Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) - "ανάληψη υποχρέωσης" πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 [Δαπάνες: α) ενοικίασης και συντήρησης κινητών οικολογικών τουαλετών και κινητών ντουζιερών και β) ενοικίασης πτυσσόμενων τεντών για οργάνωση εκδηλώσεων, στο πλαίσιο της Εμποροπανήγυρης του Δήμου Κιλκίς, έτους 2018]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 35ο

Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) - "ανάληψη υποχρέωσης" πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 [Μουσικές εκδηλώσεις Εμποροπανήγυρης 2018 Δήμου Κιλκίς]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 36ο

Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree