ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΜΙΧ. ΤΖΙΚΑ*

Εδώ και δεκαετίες βασικό μέσον μετακινήσεως των ανθρώπων από μια χώρα σε μια άλλη αλλά ακόμη και εντός μιας χώρας, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια με την σημαντική μείωση του κόστους των αεροπορικών ναύλων, έγινε πλέον το αεροπλάνο. Έχει σταματήσει προ πολλού ο κόσμος να ταξιδεύει με πλοία τουλάχιστον για τα υπερπόντια ταξίδια από τότε που διαδόθηκε η χρήση του αεροπλάνου, καθώς και με τα τρένα ή και με τα λεωφορεία – πούλμαν, τουλάχιστον για τις χερσαίες μετακινήσεις του. Το γεγονός αυτό διευκόλυνε τους ανθρώπους να μετακινούνται με ασφάλεια σε πολύ μακρινά μέρη της υφηλίου και σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτή η σημαντική ανακάλυψη του περασμένου αιώνα συνέβαλε ουσιαστικά στην ανάπτυξη του τουρισμού και κατ’επέκταση της οικονομίας μιας χώρας αλλά και στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας με την διάδοση των τεχνολογικών επιτευγμάτων και γενικότερα του παγκόσμιου εμπορίου. 

Όσο διαδεδομένη όμως είναι η χρήση ενός μέσου από τους ανθρώπους με συναλλακτικό τρόπο αφού πρόκειται εν προκειμένω για μία σύμβαση, τόσο πιο επιτακτική κρίνεται και η ανάγκη να γνωρίζει ο πολίτης και δη ο επιβάτης ενός αεροπλάνου τα δικαιώματά του για να μπορεί να τα διεκδικεί εφόσον προκύψει αντισυμβατική ή και αξιόποινη συμπεριφορά κάποιου από τα συμβαλλόμενα μέρη.

Συχνά ενημερωνόμαστε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης  για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τους ταξιδιώτες – πολίτες οι διάφορες αεροπορικές εταιρίες που ασχολούνται με τις μετακινήσεις των πολιτών – ταξιδιωτών όταν δημιουργούνται «ενοχές», δηλαδή οι έννομες εκείνες σχέσεις με βάση τις οποίες ένα πρόσωπο είναι υποχρεωμένο εκ του νόμου να προβεί σε μια πράξη ή σε μια παροχή προς ένα άλλο πρόσωπο, εξ’ορισμού του Ενοχικού Δικαίου. Δεν νομίζω όμως ότι οι ταξιδιώτες ενημερώνονται πλήρως από τις εταιρίες για τα δικαιώματα που έχουν στα αεροπορικά τους ταξίδια. Πιστεύω ότι η ενημέρωση των πολιτών γίνεται κατά κόρον από τους ίδιους διά των μέσων ενημέρωσης που έχουν από τον γραπτό, ηλεκτρονικό και τηλεοπτικό τύπο εκ των υστέρων, ήτοι μετά από οποιοδήποτε περιστατικό.

Ας τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Τα πιο συνήθη περιστατικά που παρατηρούνται όταν φτάσει ένας πολίτης – ταξιδιώτης στο αεροδρόμιο για την προγραμματισμένη πτήση με την αεροπορική εταιρία που πρόκειται να ταξιδέψει είναι: η καθυστέρηση πτήσης, η άρνηση επιβίβασης λόγω υπερκράτησης ή η ματαίωση της πτήσης. Επίσης όταν ο πολίτης – ταξιδιώτης φτάσει στον τελικό προορισμό που αναγράφει το εισιτήριο του, ενδέχεται να αντιμετωπίσει την απώλεια των αποσκευών του ή την καταστροφή αυτών. Για όλα τα παραπάνω έρχεται ο Κανονισμός (ΕΚ) υπ’αριθμ. 261/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Φεβρουαρίου 2004 ο οποίος θεσπίζει κοινούς κανόνες αποζημίωσης σε επιβάτες αεροπορικών μεταφορών και τα ελάχιστα δικαιώματα που μπορούν να διεκδικήσουν αυτοί σε περίπτωση άρνησης επιβίβασης από τον αερομεταφορέα και ματαίωσης ή μεγάλης καθυστέρησης της πτήσης.

 

Καθυστέρηση πτήσης

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του ανωτέρω Κανονισμού, ¨σε περίπτωση καθυστέρησης της πτήσης παρέχεται το δικαίωμα στους επιβάτες να λαμβάνουν αποζημίωση το ύψος της οποίας προσδιορίζεται αναλόγως με την απόσταση του τελευταίου προορισμού στον οποίο ο επιβάτης θα φθάσει καθυστερημένα μετά την προγραμματισμένη ώρα εξ αιτίας της άρνησης επιβίβασης (βλ. ΠολΠρΑθ 7658/2009)¨.

¨Περαιτέρω, στο άρθρο 9 σε συνδυασμό με την 17η αιτιολογική σκέψη του προοιμίου του αυτού Κανονισμού προβλέπεται η υποχρέωση των αερομεταφορέων να παρέχουν επαρκή φροντίδα σε επιβάτες των οποίων οι πτήσεις παρουσιάζουν καθυστέρηση. Συγκεκριμένα προβλέπεται η παροχή δωρεάν γευμάτων και αναψυκτικών ανάλογα του χρόνου αναμονής τους, η διανυκτέρευση σε ξενοδοχείο όταν αποβαίνει αναγκαία η παραμονή τους, η μεταφορά μεταξύ του αερολιμένα και καταλύματος, οι ίδιοι δε οι επιβάτες, μεταξύ άλλων, θα πρέπει να είναι σε θέση να τη συνεχίζουν υπό ικανοποιητικές συνθήκες (βλ. ΠολΠρΑθ 7658/2009)¨.

 

Άρνηση επιβίβασης

Στο άρθρο 4 του ανωτέρω Κανονισμού, προβλέπεται η υποχρέωση του αερομεταφορέα, εάν δεν έγινε έγκαιρη ενημέρωση τουλάχιστον 2 εβδομάδες από την προγραμματισμένη ημερομηνία πτήσης, να αποζημιώσει (αποζημίωση σύμφωνα με το άρθρο 7 και παροχή βοήθειας σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 9) τους επιβάτες εκείνους τους οποίους τους αρνήθηκε την επιβίβαση παρά την θέλησή τους λόγω υπερκράτησης. Και αφού πρώτα προέβη η εταιρία στην αναζήτηση επιβατών διατεθειμένων  να παραιτηθούν από τις κρατήσεις τους («εθελοντές») με αντάλλαγμα κάποιο όφελος σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 του παρόντος κανονισμού αλλά τελικά δεν ευοδώθηκε η προσπάθειά της αυτή.

 

Ματαίωση πτήσης

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 5 του Κανονισμού (αριθμ. 264/2004), σε περίπτωση ματαίωσης μιας πτήσης, οι επιβάτες δικαιούνται, ανεξάρτητα από το λόγο ακύρωσης, αναψυκτικά, επικοινωνία, διατροφή, διανυκτέρευση και μεταφορά μεταξύ αερολιμένα και καταλύματος. Επίσης τους παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξουν μεταξύ της εναλλακτικής τους μεταφοράς σε άλλη μέρα και ώρα στον τελικό τους προορισμό κλπ ή της επιστροφής του αντίτιμου του εισιτηρίου τους. Επιπρόσθετα σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του Κανονισμού, παρέχεται στους επιβάτες των ακυρωθέντων πτήσεων από τον αερομεταφορέα και χρηματική αποζημίωση ύψους έως και 600 ευρώ ανάλογα με τα χιλιόμετρα που προβλέπονται στο άρθρο 7 του εν λόγω Κανονισμού. Η εν λόγω αποζημίωση δεν καταβάλλεται εφόσον οι επιβάτες έχουν ενημερωθεί εγκαίρως από τον αερομεταφορέα. Το βάρος της αποδείξεως της ενημέρωσης του επιβάτη το φέρει ο πραγματικός αερομεταφορέας.

 

Σύμβαση Μόντρεαλ

Βέβαια όπως αναφέρει η 14η αιτιολογική σκέψη του προϊμοίου του εν λόγω Κανονισμού, ¨δυνάµει της σύµβασης του Μόντρεαλ 28-05-1999, οι ως άνω θεσπιζόμενες υποχρεώσεις των πραγµατικών αεροµεταφορέων θα πρέπει να περιορίζονται ή και να µην ισχύουν όταν ένα συµβάν έχει προκληθεί από έκτακτες περιστάσεις οι οποίες δεν θα µπορούσαν να αποφευχθούν ακόµη και αν είχαν ληφθεί όλα τα εύλογα µέτρα. Τέτοιες περιστάσεις µπορούν ειδικότερα να προκύψουν σε περιπτώσεις πολιτικής αστάθειας, καιρικών συνθηκών που δεν επιτρέπουν την πραγµατοποίηση της συγκεκριµένης πτήσης, κινδύνων για την ασφάλεια των επιβατών, απροσδόκητων ελλείψεων στην ασφάλεια της πτήσης και απεργιών που επηρεάζουν τη λειτουργία του πραγµατικού αεροµεταφορέα¨.

 

Απώλεια ή καταστροφή αποσκευών

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί απώλεια ή καταστροφή των αποσκευών του επιβάτη, αμέσως θα πρέπει να υποβάλει δήλωση στην υπεύθυνη εταιρία ή στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και να απαριθμεί όλα τα αντικείμενα που χάθηκαν η καταστράφηκαν προκειμένου να αποζημιωθεί.

 

Προσβολή προσωπικότητας

Περιστατικά δυσμενή για τους επιβάτες όπως αναφέρθηκαν ανωτέρω αλλά και άλλων τα οποία τελούνται πριν, κατά την διάρκεια των πτήσεων αλλά και έπειτα από αυτές για τα οποία έχει ευθύνη η αεροπορική εταιρία και όφειλε να αποτρέψει η να περιορίσει κατά το μέγιστο δυνατό μέτρο δια των προστηθέντων από αυτή προσώπων και τα οποία έχουν προκαλέσει αναστάτωση, ψυχική και σωματική κόπωση στους επιβάτες, πρέπει να θεωρηθούν ως προσβολή της προσωπικότητας του πολίτη – επιβάτη (προσβολή του αγαθού της προσωπικότητας, βλ. ΕφΑθ 4779/2004 ΕλλΔνη 2005.843).

Μάλιστα άξιο αναφοράς θεωρείται ένα περιστατικό το οποίο προ καιρού αναρτήθηκε ως δημοσίευμα σε σχετικά sites στο διαδίκτυο. Ειδικότερα στο δημοσίευμα αυτό αναφέρεται ότι ταξιδιώτες συγκεκριμένης πτήσης απαίτησαν από εταιρία να μην ταξιδέψουν με την ίδια πτήση άνθρωποι άλλης συγκεκριμένης εθνικότητος. Και δυστυχώς η υπεύθυνη για την εν λόγω πτήση εταιρία  δέχθηκε την διαμαρτυρία αυτή και υποχρέωσε τους ταξιδιώτες της άλλης εθνικότητας να αποβιβαστούν από την συγκεκριμένη πτήση και να ταξιδέψουν την επομένη μέρα με άλλη πτήση της ίδιας εταιρίας. Μάλιστα αρχικά αρνήθηκαν να αποβιβαστούν οι άνθρωποι εναντίον των οποίων έγινε η διαμαρτυρία και ύστερα από μια ώρα περίπου, όπως άλλωστε αναφέρουν και τα σχετικά δημοσιεύματα, δέχθηκαν να αποβιβαστούν προκειμένου να αποφευχθεί κάθε άλλη ταλαιπωρία τους ύστερα και από την διαβεβαίωση του πληρώματος του αεροσκάφους ότι θα ικανοποιηθούν πλήρως μέχρι και την πτήση της επόμενης ημέρας.

Ο τρόπος όμως με τον οποίο έγινε η αποβίβαση των ταξιδιωτών από το αεροπλάνο προσβάλει οπωσδήποτε την προσωπικότητα του οποιουδήποτε ταξιδιώτη εάν βρισκόταν στην θέση αυτών, όταν μάλιστα φαίνεται από το ιστορικό ότι δεν υπήρχε κάποιος λόγος που να σχετίζεται με την ασφάλεια της πτήσεως κλπ αφού έγκαιρα προμηθεύτηκαν το εισιτήριο και υπέστηκαν τον σχετικό έλεγχο για την επιβίβασή στο αεροπλάνο, όπως άλλωστε ορίζει η σχετική νομοθεσία (ΥΑ Δ15/Α/40447/3750/2004 - ΦΕΚ 1624/Β/2.11.2004 Εθνικός Κανονισμός Ασφάλειας Πολιτικής Αεροπορίας από έκνομες ενέργειες).

 

Εν κατακλείδι, οι κανόνες ασφάλειας των πτήσεων διεθνώς είναι πολύ συγκεκριμένοι και πολύ αυστηροί. Όμως και τα δικαιώματα των επιβατών είναι απόλυτα κατοχυρωμένα και ειδικά εκείνα που αφορούν στη διάπραξη αξιοποίνων συμπεριφορών. Είναι εύλογο ότι ο Πολίτης πρέπει να γνωρίζει τα δικαιώματά του, αποτελεί άλλωστε πάγια υποχρέωση του αερομεταφορέα να τον ενημερώνει, και να τα διεκδικεί για την αποζημίωση του σύμφωνα με αυτά που ορίζει η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία.

*O κ. Τζίκας είναι δικηγόρος και πιστοποιημένος διαμεσολαβητής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

www.tzikas-lawfirm.gr

Του Παναγιώτη Φλωρίδη

Μοιάζει με φάρσα κακόγουστη. Με άθλιο μοντάζ, προβοκατόρικο. Με σκετσάκι των Α.Μ.Α.Ν. Με νούμερο του Σεφερλή. Τίποτε απ’ όλα αυτά... δυστυχώς. Είναι πέρα για πέρα αληθινό. Και συνέβη στο Κιλκίς, το Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017. Στην πολιτική εκδήλωση του κόμματος που θέλει αύριο να κυβερνήσει τη χώρα. Να την αναβαθμίσει. Να την ανασύρει από τον βούρκο της απελπισίας. Να της χαρίσει αισιοδοξία. Να την ομορφύνει με υψηλό γούστο, σπάνια αισθητική.

Και για άλλη μια φορά ο τόπος μας γίνεται πανελλήνιο, ίσως και παγκόσμιο “νούμερο”. Η φωτογραφία του αυριανού πρωθυπουργού πάνω στην σημαία. Του πολιτικού αρχηγού που πρεσβεύει τον εκσυγχρονισμό, την μετεξέλιξη την ευρωπαϊκή, αστική αν μη τι άλλο, αισθητική. Του πολιτικού που ψηφίσθηκε γι’ αυτούς ακριβώς τους λόγους από χιλιάδες πολίτες, με αίτημα το ποιοτικό άλμα μπροστά.

Ο πρόεδρος της ΝΟΔΕ Κιλκίς της Ν. Δημοκρατίας στον χαιρετισμό του, θέλοντας να κατακεραυνώσει την Αριστερά και να θέσει τη σαφή διαχωριστική γραμμή με την Δεξιά ή Κεντροδεξιά, έκανε αναφορά στον Στάλιν και τον Κιμ Γιόνγκ Ουν της Β. Κορέας (Αφήνουμε το παραλήρημα περί παιδομαζώματος και άλλων εμφυλιοπολεμικών). Οπότε τίθεται το ερώτημα: Είδε ποτέ κανείς το πρόσωπό του Στάλιν, του Τσαουσέσκου, του Μάο στη σημαία της χώρας τους; Ούτε αυτός ο ανισόροπος της Β. Κορέας διανοήθηκε να το πράξει (εκτός κι αν δει την ανάρτηση από την εκδήλωση της ΝΟΔΕ και του μπουν τίποτε ιδέες).

Το θέμα είναι ότι μ’ αυτά και μ’ αυτά τα επαναλαμβανόμενα, δεν μπορούμε να ξεφύγουμε απ’ το χαρακτηρισμό του τόπου της φαιδράς πορτοκαλέας, των μαμελούκων και μοιραία, της σφαλιάρας. Ποιός μπορεί να πάρει στα σοβαρά έναν τόπο όπου η κεντρική πολιτική εκδήλωση του κατ’ εξοχήν (τυπικά τουλάχιστον) αστικού πολιτικού σχηματισμού, συναγωνίζεται σε καφρίλα και αυτές ακόμη τις συνάξεις του Αρτέμη Σώρρα;

Πώς θα υπολογίζουν οι διάφοροι πονηροί των Αθηνών και όχι μόνο, έναν τόπο που δεν αντιδρά; Και γιατί να μας φαίνεται παράξενο που όποτε τους καπνίσει απροειδοποίητα μας φέρνουν μετανάστες-πρόσφυγες, μέσα στη νύχτα; (Κάποτε επιχείρησαν να μας φέρουν πρόσφυγες στις σταβλικές εγκαταστάσεις της Ξυλοκερατιάς. Αρα, πρέπει να είμαστε ευχαριστημένοι για την... αναβάθμιση με την επιλογή του ξενοδοχείου των Μουριών). Οι σφαλιάρες θα συνεχιστούν. Το “μπάτε σκύλοι αλέστε”, θα γίνει καθεστώς. Και θα εξοργίζονται και θα θλίβονται ματαίως όλοι όσοι αντιτίθενται σ’ αυτήν την “αισθητική”. Και είναι πολλοί αυτοί. Εμείς...

Υ.Γ: Την ίδια ώρα με την εκδήλωση της Ν. Δημοκρατίας, λίγο πιο κάτω, στην “Αυστροελληνική”, κάποιοι Κιλκισιώτες γέμισαν τον κομψότατο χώρο. Για να απολαύσουν την παρουσίαση του νέου μπεστ-σέλερ του Γιάννη Καλπούζου “Σέρρα, η ψυχή του Πόντου”. Το παρουσίασε μαγευτικά ο ίδιος ο συγγραφέας, καθηλώνοντας το κοινό.

Δυστυχώς όμως το γύρο του Διαδικτύου δεν τον έκανε η “Σέρρα”, αλλά η ελληνική σημαία με την φωτογραφία του αθώου και ανήξερου Κυρ. Μητσοτάκη. Του Μητσοτάκη που διέγραψε-κατήργησε-μονοκοντυλιά την ΟΝΝΕΔ όταν διαπίστωσε παρασπονδίες που προσβάλλουν τον πολιτικό πολιτισμό...

Τώρα; (Ας ελπίσουμε ότι θα δει κάποια στιγμή τις αναρτήσεις στο Διαδίκτυο. Για να ξέρει με ποιούς καλείται να αναστηλώσει τη χώρα...

Του Γρηγορίου Κεσίδη*

Μια από τις πιο συχνές αιτίες αναζήτησης ιατρικής φροντίδας. Οι πιο συχνές μορφές του, είναι η κεφαλαλγία, η οσφυαλγία κ.τ.λ.

Ως χρόνιος πόνος  ορίζεται αυτός που διαρκεί περισσότερο από τρείς μήνες και χαρακτηρίζεται  ως νευροπαθητικός (πόνος με αρχική προέλευση τραυματισμό ή δυσλειτουργία του περιφερικού ή κεντρικού νευρικού συστήματος). Αυτόματος πόνος με καυσαλγία και οι ασθενείς αναφέρουν υπερευαισθησία του δέρματος. Στα αίτια του, συμπεριλαμβάνονται ο τραυματισμός περιφερικών νεύρων, αντανακλαστική συμπαθητική δυστροφία και βλάβη νωτιαίου μυελού.

Άλλα είδη του είναι ο θαλαμικός πόλος μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, ή κρανιακή νευραλγία. Η αντιμετώπιση του χρόνιου πόνου είναι μια πολύπλοκη διαδικασία. Η συντηρητική θεραπεία περιλαμβάνει επιλογή φαρμάκων από αναλγητικά εώς ναρκωτικά φάρμακα. Η επιλογή της επεμβατικής αντιμετώπισης, χωρίζεται σε επέμβασης ηλεκτρικής διέγερσης και επέμβασης ενερχόμενης έγχυσης φαρμάκου.

Η ηλεκτρική διέγερση επιτυγχάνεται με μόνιμη εμφύτευση συσκευών που είναι ηλεκτρικοί διεγέρτες που προκαλούν διέγερση ή αναστολή της νευρικής  αγωγιμότητας που άγουν το άλγος. Η συνεχής έγχυση αναλγητικών επιτυγχάνεται με μόνιμη εμφύτευση μικροδεξαμενών – αντλιών.

*ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ

Πόντου 7, Κιλκίς, Τηλ: 23410 26208

Του Σάκη Αλατζόγλου

Σήμερα, περισσότερο από χθες, η χώρα απειλείται από μια νέα εθνική περιπέτεια. Οι δυσκολίες της β΄ αξιολόγησης επαναφέρουν στο προσκήνιο ακόμη και τη συζήτηση περί Grexit. Η ανεξέλεγκτη διόγκωση του προσφυγικού-μεταναστευτικού προβλήματος, σε περίπτωση κατάρρευσης της συμφωνίας Ε.Ε. με τη Τουρκία θα απειλήσει τη χώρα μας σε μεγάλο βαθμό. Τα ζωτικά θέματα εξωτερικής πολιτικής φαίνεται ήδη να περιπλέκονται και η θέση της Ελλάδας να εξασθενεί επικίνδυνα. Τα εθνικά - κοινωνικά και οικονομικά αδιέξοδα μεγαλώνουν και οι λύσεις όλο και περισσότερο δυσκολεύουν. Μπροστά σε αυτή τη πολιτική συγκυρία που διαμορφώνεται προβάλει το ερώτημα εάν και κατά πόσο οι κίνδυνοι και οι απειλές που συσσωρεύονται μπορούν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά από μια μονοκομματική κυβέρνηση.

Όλο και περισσότερο εδραιώνεται η πεποίθηση πως οι λύσεις απαιτούν εθνική ενότητα και ομοψυχία. Ο χώρος του προοδευτικού κέντρου, η ισχυρή προοδευτική συμμαχία σοσιαλιστών και δημοκρατών είναι υποχρεωμένη να συμμετέχει σε αυτήν την εθνική προσπάθεια. Προϋπόθεση βέβαια γι’ αυτό αποτελεί η συγκρότηση ενός πολιτικού φορέα που θα εκφράζει τις δυνάμεις του μεσαίου πολιτικά χώρου. Δυστυχώς για την χώρα μας, σήμερα ο μεσαίος χώρος εμφανίζεται κατακερματισμένος. Ο χώρος του προοδευτικού κέντρου ταλαιπωρείται από πολλαπλές διαιρέσεις. Αντί της συσπείρωσης και ενοποίησής του, παρακολουθούμε τη δημιουργία πολλών μικρών νέων κομμάτων, θυμίζοντας την εποχή του 1964, όπου το ρόλο της Ένωσης Κέντρου έχει το σημερινό ΠΑΣΟΚ. Οι προσωπικές φιλοδοξίες και οι ατομικές στρατηγικές δεν επιτρέπουν, μέχρι σήμερα τη διαμόρφωση ενός τρίτου πόλου που θα λειτουργήσει ως εγγυητής της σταθερότητας απέναντι στον διπολισμό του σημερινού πολιτικού τοπίου.

Σήμερα, σε αντίθεση με τα πρώτα χρόνια των μνημονίων, οι πολίτες περιμένουν τις αλήθειες. Η «προσγείωση» στην πραγματικότητα, ιδιαίτερα μετά την μνημονιακή στροφή ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ, υποχρεώνει τη συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού φάσματος να εγκαταλείψει τις πολιτικές επιλογές «οργής», περιορίζοντας το ρεύμα της αντισυστημικότητας. Η θετική αυτή συνθήκη επιτρέπει την παρουσίαση στο πολιτικό σκηνικό, συστημικών πολιτικών. Η χώρα μας χρειάζεται ένα κόμμα που θα καταφέρει να εκφράσει τον πολιτικό ορθολογισμό. Ένα κόμμα που θα μπορεί να προτείνει κάτι ριζικά διαφορετικό και ταυτόχρονα πειστικά ειλικρινές. Σε αυτή τη χρονική στιγμή χρειαζόμαστε ένα κόμμα που θα διαθέτει έμπειρα στελέχη με εγγεγραμμένη μεταρρυθμιστική διάθεση και έργο για να το καταστήσουν πόλο έλξης ευρύτερων στρωμάτων της μεσαίας τάξης. Χρειαζόμαστε ένα ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο εξόδου της χώρας από την κρίση, με προσανατολισμό τη νέα γενιά, κοστολογημένο και εφαρμόσιμο, χωρίς ευχολόγια και προχειρότητες, πέρα από συντεχνιακές δεσμεύσεις και τις παλαιοκομματικές αγκυλώσεις. Οι πολίτες έχουν πλέον άποψη για τα πάντα, έχουν δει πολλά και αν φανεί κάτι διαφορετικό και καινοτόμο, είναι πολύ πιθανό να το αγκαλιάσουν, προσδίδοντάς του την απαραίτητη πολιτική ώθηση.

Οι πολίτες που έχουν συνειδητά επιλέξει την αποχή και την αδράνεια, είναι έτοιμοι στα πλαίσια της αυτοοργάνωσης να στρατευθούν στις «Επιτροπές Πρωτοβουλίας» σε κάθε Δήμο, αρκεί να εμφανιστεί η ενιαία οργανωτική, πολιτική και προγραμματική έκφραση του νέου πολιτικού σχηματισμού. Ήδη με απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου της Δημοκρατικής Συμπαράταξης αποφασίστηκε η διεξαγωγή συνεδρίου εντός του 2017. Σε συνδυασμό με την συγκρότηση των οργάνων σε επίπεδο νομών συντελείται ένα νέο αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία του νέου ενιαίου φορέα της ελληνικής σοσιαλδημοκρατίας. Η προοπτική διεξαγωγής ενός ιδρυτικού συνεδρίου ενότητας, ανανέωσης και προοπτικής, με τη συμμετοχή κομμάτων, κινήσεων, προσωπικοτήτων του χώρου θα καθορίσει τις ιδεολογικές και πολιτικές συντεταγμένες της σύγχρονης σοσιαλδημοκρατίας και θα διαμορφώσει ένα νέο δημοκρατικό συμμετοχικό μοντέλο κομματικής οργάνωσης και λειτουργίας, απορρίπτοντας κάθε είδους αρχηγισμό που παραπέμπει σε καταδικασμένες παλαιοκομματικές πρακτικές του παρελθόντος.

Στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας, οποιαδήποτε κυβέρνηση οριακής πλειοψηφίας με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ ή τη ΝΔ δεν αποτελεί λύση. Και οι δύο επιδιώκουν να αποτελέσουν τους δύο πόλους ενός συρρικνωμένου και αδιέξοδου δικομματισμού, που θα αναπαράγει τις παθογένειες του παρελθόντος και θα επιφέρει νέα δεινά στον τόπο. Η ανάγκη συγκρότησης ισχυρής Προοδευτικής Παράταξης θεωρείται επιτακτική, προκειμένου να υπάρξουν νέοι πολιτικοί συσχετισμοί που θα μπορούν να οδηγήσουν σε κυβερνήσεις ευρύτερης συνεργασίας των δημοκρατικών φιλοευρωπαϊκών δυνάμεων.

Σελίδα 10 από 55
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree