Του Δημητρίου Α. Κατσαρέλλου*

Η τρέχουσα ιδιαιτέρως δυσμενής συγκυρία αποτελεί αναμφίβολα την μεγαλύτερη συστημική κρίση των τελευταίων 10ετιών.

Η κρίση εμπιστοσύνης σταδιακά εξελίχθηκε σε κρίση ρευστότητας και σήμερα οι συνέπειες είναι ορατές στη λειτουργία της διατραπεζικής αγοράς αλλά και στο ζωτικότερο κομμάτι της πραγματικής οικονομίας που είναι ο αδιάλειπτος εφοδιασμός της αγοράς με κεφάλαια κίνησης.

Οι μικρομεσαίες εμποροβιομηχανικές εταιρίες η σπονδυλική στήλη κάθε πραγματικής οικονομίας, βασίζουν την συνέχιση των δραστηριοτήτων τους στο κεφάλαιο κίνησης και στην ταχύτητα του Κύκλου Μετατροπής Ρευστότητας (Cash Conversion Cycle).

Ο Κύκλος Μετατροπής Ρευστότητας σε μια μικρομεσαία εταιρία στην ουσία ξεκινά από την παραγγελία πρώτων υλών και προϊόντων, την αποθήκευση τους, την πώληση τους με πίστωση, την μεταγενέστερη είσπραξη των απαιτήσεων, και ολοκληρώνεται με την εξόφληση των υποχρεώσεων και την νέα παραγγελία.

Η τρέχουσα αδυναμία του χρηματοπιστωτικού συστήματος να υποστηρίξει στο σύνολο τους και με «λογικό τίμημα» δραστηριότητες όπως η προεξόφληση απαιτήσεων και επιταγών (factoring & forfeiting), η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing), η παροχή εγγυητικών επιστολών, η τιτλοποίηση βραχυχρόνιου χρέους (commercial paper), η δυνατότητα υπερανάληψης, ο δανεισμός με ενέχυρο ομολογιακούς τίτλους (reverse repo) δημιουργεί συνθήκες γέννησης εταιρικής παθογένειας.

Η εταιρική παθογένεια, που στο τελικό της στάδιο οδηγεί µια εταιρεία σε πτώχευση, το διοικητικό της συµβούλιο στον προθάλαµο του Πρωτοδικείου, τους εργαζοµένους στον δρόµο και τους πιστωτές µε άδεια χέρια, αποτελεί ακόµα και σήµερα ένα προσφιλές πε­δίο έρευνας από την ακαδηµαϊκή αλλά και τη χρηματοπιστωτική κοινότητα.

Mελετητές, όπως οι Altman (1968), Argenti (1976), Tafler (1982), Houston (1989), Clutterbuck & Kemagham (1990), Stradling (1998) κ.ά., έχουν εμπλουτίσει τη φαρέτρα του Χρηματοοικονομικού αναλυτή με μια σει­ρά ποσοτικών και ποιοτικών ερευνών, στην προσπάθειά τους να ρίξουν φως στις «γκρίζες ζώνες» της εταιρικής διακυβέρνησης.

 Η παρουσίαση σε απλοποιημένη μορφή των εργασιών «Z-scores» του Altman και «Α­scores» του Argenti αποτελεί ένα ουσιαστικό εργαλείο διάγνωσης έτσι ώστε οι επιχειρηματίες αλλά και λοιποί ενδιαφερόμενοι (stakeholders) να μπορέσουν να επανεξετάσουν τις αποφάσεις τους κάτω από ένα νέο πρίσμα.

Σύμφωνα λοιπόν με το ποσοτικό μοντέλο Z-scores του Altman, βασισμένο στη μεθο­δολογία της «πολλαπλής ανάλυσης διακρι­τών», ο σταθμισμένος συνδυασμός των κά­τωθι αριθμοδεικτών μπορεί να οδηγήσει σε εν­διαφέροντα συμπεράσματα αναφορικά με τη βιωσιμότητα των εταιρειών:

  • R1: Κεφάλαιο κίνησης προς συνολικό ε­νεργητικό
  • R2: Κέρδη εις νέον προς συνολικό ενεργη­τικό
  • R3: Κέρδη προ τόκων και φόρων προς συ­νολικό ενεργητικό
  • R4: Αξία εταιρείας προς λογιστική αξία Χρέους
  • R5: Πωλήσεις προς συνολικό ενεργητικό

Οι παραπάνω δείκτες σταθμισμένοι ως προς την επιμέρους βαρύτητά τους συνδυάζονται στην εξίσωση Z=1.2R+1.4R2+3.3R3+ 0.6R4+R5.

Σύμφωνα με τον Altman, εταιρείες με Ζ­scores πάνω από 3 θεωρούνται ιδιαιτέρως α­σφαλείς, ενώ αποτελέσματα κάτω του 1,8 ε­γείρουν σοβαρά ερωτήματα σχετικά με το μέλλον της εταιρείας.

Την ποιοτική διάσταση της εταιρικής παθογένειας φωτίζει το μοντέλο A-scores του Argenti, σύμφωνα με το οποίο, εταιρείες που παρουσιάζουν τα περισ­σότερα των κάτωθι συμπτωμάτων έχουν σο­βαρή πιθανότητα «δυστοκίας», μέσα στην ε­πόμενη πενταετία:

-Αυταρχικό διευθύνοντα σύμβουλο, που τυγ­χάνει να είναι και ο πρόεδρος της εταιρείας.

-«Υπάκουο» διοικητικό συμβούλιο.

-Οικονομικό διευθυντή-«μαριονέτα».

-Έλλειψη στελεχών μεσαίας γραμμής .

-Αναξιόπιστο σύστημα προϋπολογισμού και κοστολόγησης .

-Αργή ανταπόκριση στις προκλήσεις του κλά­δου που δραστηριοποιείται.

-Πολύ χαλαρή πιστοδοτική πολιτική.

-Πολύ υψηλό βραχυπρόθεσμο τραπεζικό δα­νεισμό .

-Αποτυχία μιας «μεγάλης δουλειάς».

-Επιδείνωση αριθμοδεικτών.

-Εφαρμογή της «δημιουργικής λογιστικής» στην κατεύθυνση του εξωραϊσμού των λογιστικών καταστάσεων.

-Χαμηλό ηθικό και ποιότητα παραγόμενου έργου.

-«Φήμες» και παραιτήσεις.

 

Η αναγνώριση των παραπάνω συμπτωμά­των δεν θα πρέπει αξιωματικά να οδηγεί σε αναζήτηση «ταφόπλακας» για το εταιρικό σχή­μα, αλλά θα πρέπει να αξιοποιείται στην κα­τεύθυνση της εξάλειψης των αιτιών της εται­ρικής παθογένειας και στη συνέχιση της λει­τουργίας του οργανισμού, στην κατεύθυνση της μεγιστοποίησης του οφέλους όλων των συμμετεχόντων στην επιχείρηση.

 

*O κ. Δημήτρης Κατσαρέλλος είναι Υπεύθυνος του Γραφείου Κιλκίς του έργου microSTARS, που υλοποιεί το Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ). Τα τελευταία 25 έτη, διετέλεσε Διευθυντής Επενδύσεων σε Εταιρίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων και Χρηματιστηριακές, είναι Πιστοποιημένος Διαχειριστής & Σύμβουλος Επενδύσεων και πρόσφατα έλαβε επαγγελματική Πιστοποίηση στην Εταιρική Κοινωνική Διακυβέρνηση. Παράλληλα διδάσκει σε συστηματική βάση αντικείμενα που σχετίζονται με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων & τα Χρηματοοικονομικά για μια σειρά Πανεπιστημίων στην Ελλάδα και το εξωτερικό και συμμετέχει σαν εκπαιδευτής σε ενδοεταιρικά σεμινάρια.

Του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΜΑΥΡΟΓΕΝΙΔΗ

Υπάρχουν διάφοροι τύποι γυμναστηρίων που μπορεί να ταιριάζουν ή όχι στις απαιτήσεις του καθενός. Σκοπός είναι να επιλέξεις το γυμναστήριο που μπορεί να συνδυάζει όλα και να έχει να σου προσφέρει πολλά. Κάθε βεβιασμένη κίνηση και χωρίς πολύ σκέψη συνήθως αποσκοπεί στο να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας, ότι δηλαδή εμείς την προσπάθεια μας την κάναμε αλλά κάτι άλλο φταίει που δεν συνεχίσαμε.

Τα οφέλη της γυμναστικής όμως βρίσκονται στην διατηρησιμότητα αυτής της συνήθειας και στην προσπάθεια μας να κάνουμε την άσκηση κομμάτι της ζωής μας.

Η σχέση ποιότητας-Τιμής (Value for money) είναι αυτή που πρέπει να μας κατευθύνει στις αγορές μας. Στο γυμναστήριο μας Kinesis-Gym αυτό έχουμε ως στόχο γι αυτό έχουμε δημιουργήσει άριστη ποιότητα σε όλες τις παροχές γυμναστηρίου. Η ποιότητα μας καθορίζεται από τους χώρους, το έμπειρο προσωπικό, τον επαγγελματισμό και την αντιμετώπιση προς τους πελάτες. Η ποικιλία των μηχανημάτων, τα πολλά και διαφορετικά ομαδικά τμήματα (με μεγάλη ποικιλία ωρών για να χωρέσουν στο βαρύ πρόγραμμά σου), στα οποία διδάσκονται οι τελευταίες τάσεις του fitness είναι ο συνδυασμός που οδηγεί την ποιότητα μας στα ύψη.

Καλό θα είναι να προσέξουμε πριν την εγγραφή να εξακριβώσουμε τι αγοράζουμε με τα χρήματα μας. Επιβεβαιώστε όλες τις παροχές που σας ανέφεραν και προσπαθήστε να τις κάνετε όλες χρήση. Στο Kinesis-Gym με κάθε εγγραφή σου έχεις δώρο δυο Personal Training με δωρεάν λιπομέτρηση και ραντεβού με την διατροφολόγο μας. Έπειτα από ραντεβού ο γυμναστής σου προσαρμόζει ένα πρόγραμμα γυμναστικής ανάλογα με τις ανάγκες και τις ικανότητες σου. Έτσι θα έχεις περισσότερα κίνητρα να διατηρήσεις έναν υγιεινότερο τρόπο ζωής για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Όσων αφορά την τιμή υπάρχουν δυο ακραίες εκδοχές σε αυτή την θέση. Οι άνθρωποι που αγοράζουν καθαρά και μόνο για την φθηνή τιμή και αυτοί που θέλουν να διαθέσουν πολλά χρήματα πιστεύοντας ότι μόνο έτσι θα έχουν καλά αποτελέσματα. Οι μεν πρώτοι στο βωμό της χαμηλής τιμής είναι διατεθειμένοι να ρισκάρουν την ποιότητα της παροχής αλλά και την υγεία και οι δε είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν υπερβολικά με κίνδυνο να εξαπατηθούν.

Το γυμναστήριο μας Kinesis Gym αποφεύγοντας τέτοιες ακραίες συμπεριφορές διατηρεί την ποιότητα των παροχών του σε υψηλά επίπεδα ενώ παράλληλα διαμορφώνει τις τιμές σύμφωνα με τα δεδομένα της εποχής δίνοντας ειδικά προνόμια σε μαθητές, φοιτητές και ανέργους αλλά και δημιουργώντας πολλές προσφορές για όλους.

Η ποιότητα των υπηρεσιών είναι εμφανή και από μια απλή επίσκεψη στο χώρο, προσφέρουμε 1000τμ Μέτρα άθλησης με ολοκληρωμένη γκάμα ομαδικών προγραμμάτων. Οι 3 αίθουσες ομαδικών προγραμμάτων (Fitness Training Hall, Cross Training Hall,Indoor Cycling Hall) είναι εξοπλισμένες με ειδικό παρκέ, ηχοσυστήματα και κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να ικανοποιούν και τον πιο απαιτητικό πελάτη.

Συνολικά προσφέρουμε 35 διαφορετικά ομαδικά προγράμματα τα οποία καλύπτουν 75 ώρες την εβδομάδα και πραγματοποιούνται σε όλη την διάρκεια της ημέρας.

Η συνεργασία μας με κορυφαία Brand Name στο χώρο του Fitness (CrossFit, LesMills, TRX, Zumba ) εγγυούνται παροχές υψηλού επιπέδου και σίγουρο αποτέλεσμα.

Στόχος μας είναι να εισάγουμε στο πρόγραμμα μας ότι πιο σύγχρονο και εναλλακτικό, τα μαθήματα Aerial Yoga(Yoga & Pilates με την χρήση αιώρας) και RPM (προπόνηση ποδηλασίας σε εσωτερικό χώρο) είναι από τα πιο πρωτοπόρα στο χώρο του Fitness γι αυτό και έρχονται πρώτα στην ζήτηση των μελών μας. Τα μαθήματα γίνονται από επιστημονικά καταρτισμένους απόφοιτους γυμναστικής ακαδημίας (ΤΕΦΑΑ) και πιστοποιημένους instructors, οι οποίοι θα σας προσφέρουν ένα ασφαλές πλαίσιο εκγύμνασης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας και το επίπεδό σας.

Ο 3ος όροφος του γυμναστηρίου διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο χώρο Fitness με 40 όργανα γυμναστικής τρίτης γενιάς (MasterSport) και τα κορυφαία  Ηλεκτρονικά μηχανήματα TechnoGym 20 στον αριθμό, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπάρχει σειρά αναμονής ούτε χρονικός περιορισμός χρήσης.

Το ωράριο λειτουργίας του γυμναστηρίου καλύπτει και τις πλέον απαιτητικές ανάγκες των μελών (08:30 -23:00 καθημερινά & Σάββατο 12:00-20:00).Όπως επίσης και η συνεχόμενη λειτουργία του πλην κάποιων επίσημων αργιών.

Τέλος, η συνεργασία μας με πολλά εμπορικά καταστήματα της πόλης, μας έδωσε την δυνατότητα να ενεργοποιήσουμε την Kinesis Smart Card,μια κάρτα η οποία  παρέχει σε όλα τα ενεργά μας μέλη σημαντικές εκπτώσεις και προσφορές σε όλη την διάρκεια του χρόνου.

Εμείς στο Κinesis-Gym δεσμευόμαστε ότι όλες οι υπηρεσίες μας και οι παροχές μας θα κρατήσουν το ενδιαφέρον σας ζωντανό και η γυμναστική θα γίνει κομμάτι της ζωής σας.

Του Γιώργου Πελίδη*

Συχνά όταν θέλουμε να προσδιορίσουμε την ικανότητα ενός αθλητή στο τρέξιμο μιας μεγάλης απόστασης τον χαρακτηρίζουμε ότι έχει καλή αντοχή. Τί εννοούμε όμως όταν αναφερόμαστε με στον όρο αντοχή; Ποιοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ικανότητα της αντοχής; Πολλές φορές βλέπουμε αθλητές μεγάλων αποστάσεων να τρέχουν με ταχύτητα πάνω από 19 χιλιόμετρα την ώρα για μεγάλο χρονικό διάστημα, πετυχαίνοντας μεγάλες επιδόσεις.

Με τον όρο φυσική αντοχή εννοούμε τις βιολογικές και μορφολογικές προσαρμογές του οργανισμού που αντέχουν σε επιβαρύνσεις οι οποίες έχουν μεγάλη διάρκεια ενώ η έντασή τους είναι χαμηλή έως μεσαία. Με τον όρο φυσική αντοχή εννοούμε την ικανότητα του οργανισμού να αναστέλλει το αίσθημα της κόπωσης.

Για να έχει καλή αερόβια ικανότητα (δηλ. αντοχή) προϋπόθεση είναι η συχνότητα, η ποσότητα, η ένταση της προπόνησης και φυσικά η υφιστάμενη προπονητική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο αθλητής.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αντοχή είναι ακόμα η μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου ( VO2MAX, δηλαδή η ανώτατη ποσότητα που μπορούν να καταναλώσουν οι ιστοί ενός οργανισμού, ανά κιλό σωματικού βάρους, στην μονάδα του χρόνου) είναι: η ηλικία, η κληρονομικότητας φύλο, το είδος και η ένταση της άσκησης και η προπονητική ηλικία.

 

Ποια είναι χρησιμότητα της αντοχής

Εκτός από τις επιδόσεις των δρομέων αντοχής που απαιτούν πολύ καλή αερόβια ικανότητα, η αντοχή συμβάλλει στους ελεύθερα αθλούμενους και στους ερασιτέχνες ομαδικών αθλημάτων στο να διατηρούν την υψηλή ικανότητα απόδοσης, την επιτάχυνση της ικανότητας ανάληψης του οργανισμού μετά από επιβαρύνσεις που προηγήθηκαν, την μείωση τω λαθών κατά την διάρκεια του παιχνιδιού, την μείωση των τραυματισμών, την σταθεροποίηση της υγείας, την ψυχική σταθερότητα και ευεξία.

 

Στο επόμενο: “Λειτουργική κατάσταση και ενεργειακοί μηχανισμοί στην προπόνηση αντοχής”.

*Πτυχιούχος: Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τμήμα: Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού-ΤΕΦΑΑ

Ειδικότητα: ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

Προπονητής: UEFA C' Αναπτυξιακών ηλικιών

Προπονητής: UEFA B'  Nέας σχολής 2015

Του Παύλου-Σωκράτη Παυλίδη*

Η εφιαλτική νύχτα

Ε! μαύρα χρόνια και μαύρες ημέρες! Να φύγετε κι άλλο να μην γυρίσετε πίσω. Τέτοιο κακό ο τόπος μας άλλο να μη δει καμιά φορά. Χάθηκαν τόσα παιδιά άδικα των αδίκων, και απ’ τους μεν και απ’ τους δε.

Ηταν τα χρόνια 1946-1949. Τότε οι αντάρτες χτυπούσαν τα χωριά, καίγανε τα σπίτια ημέρα και νύχτα και οι Ροδωνίτες, καθώς και τ’ άλλα χωριά στο λεκανοπέδιο των Μουριών, πούλησαν ό,τι είχαν και δεν είχαν, τα ζώα τους, τα σιτάρια τους, τα έκαναν άλλοι χάρτινες δραχμές και άλλοι χρυσές λίρες. Ο Νικόλας-το παρατσούκλι του ήταν Πομποριόν, ας είναι ελαφρό το χώμα που τον σκεπάζει-είχε ένα κοπάδι αιγοπρόβατα και κάμποσα μεγάλα ζώα. Τα πούλησε, γιατί άλλο ζωή δεν γινόταν στο χωριό, για να φύγει στη Θεσσαλονίκη, στο γιο του Σωκράτη την επόμενη ημέρα. Τότε χάρτινο χρήμα κυκλοφορούσε πολύ λίγο, σε μικρό μέγεθος, δεκάδραχμα και εικοσάδραχμα. Κυκλοφορούσε μόνο χρυσό για μεγάλες αξίες. Τις χρυσές λίρες τις έβαλε στο ζουνάρι και της ζώστηκε στη μέση. Οι συγχωριανοί Ροδωνίτες και οι Μουριώτες έφυγαν, εγκατέλειψαν τα σπίτια τους κουρασμένοι, στεναχωρημένοι, με τα παιδιά στην αγκαλιά πέσανε στους δρόμους. Ενας λαός, καλός λαός, προκομμένος, ήρθαν στο Σιδηροδρομικό Σταθμό Μουριών.

Εγιναν πρόσφυγες στην Ελλάδα, στον τόπο τους, από τους συμμορίτες. Φόρτωσαν δέκα και περισσότερα βαγόνια επίκουρα, φόρτωσαν την τροφή τους και των κοριτσιών τις προίκες. Ολοι περιμένουν να έρθει το τρένο να δέσει τα επίκουρα βαγόνια και να φύγουν όλοι στη Θεσσαλονίκη.

Αργησε το τρένο να έρθει, νύχτωσε, πέρασε η ώρα.

Ολοι κοιμούνται. Οι αντάρτες κατέβηκαν από το Μπέλλες και χτύπησαν το Σταθμό. Βαθιά μεσάνυχτα άρχισαν τα όπλα, τα πολυβόλα να κελαηδούν. Χαμός. Οι αντάρτες με βενζίνη έλουσαν τα βαγόνια, τα έβαλαν φωτιά, καίγεται το Σταθμαρχείο, σκότωσαν τον σταθμάρχη Τηλέμαχο Τριανταφυλλίδη εικοσιέξι χρόνων, καίγεται η αποθήκη της ΟΥΝΡΑ με τα τρόφιμα, ήταν το μαγαζί του Ιωάννη Παπαδόπουλου, του Χατζηγιάννη.

Ζεστάθηκαν οι κονσέρβες με γάλα και άλλα είδη· έσκαγαν σαν βόμβες. Ανάστατος ο Σταθμός, λαμπάδιασε ο τόπος, το σταθμαρχείο, τα βαγόνια με τις τροφές των χωρικών. Οι χωριανοί που κοιμόνταν στα σπίτια τους πετάχτηκαν να πάνε να κρυφτούν. Πού όμως;

Παντού ριπές και χαλασμός. Ο Νικόλας ζωσμένος τις χρυσές λίρες στη μέση, φόρεσε γυναικεία ρούχα και τσεμπέρι στο κεφάλι και έμοιαζε για γριά. Κρύφτηκε στον καπνοδόχο, πατούσε πάνω σε ουρά αρότρου που ήταν καρφωμένο στον τοίχο που κρεμούσαν την πυροστιά. Ο καημένον να γλυτών τα χρυσά.

Η μάχη δεν σταματά, το Αστυνομικό Τμήμα αμύνεται με τον Ανθυπασπιστή Ευάγγελο Γαλανόπουλο και τον οπλίτη Γεώργιο Παυλίδη, που το έσωσε. Βουίζει ο τόπος.

Οι συμμορίτες άρχισαν να φωνάζουν “βγαίστε όλοι έξω, αλλιώς θα σας κάψουμε”. Σκοτάδι βαθύ. Ολοι βγήκαν έξω, δεν γνωρίζει ο ένας τον άλλο. Ο Νικόλας βγήκε από τον καπνοδόχο, ανακατεύτηκε με τις γυναίκες μέσα στο σκοτάδι. Ολοι μαζεύτηκαν εκεί στο στενό δρομάκι, του Γιώργου Καλκάνη το σπίτι. Οταν έκαναν το μεγάλο κακό οι αντάρτες, που φλέγονταν ο Σταθμός, έδωσαν το σύνθημα να φύγουν, φώναζαν από όλες τις πλευρές την οπισθοχώρηση με την λέξη... Σωκράτης, Σωκράτης, Σωκράτης.

Πήραν ένα παιδί, ένδεκα χρονώ αγόρι, από της μάνας τα χέρια, του Καραπαναγιωτίδη Χρήστου, ήταν πρόσφυγες στο Σταθμό, για να φύγουν στη Θεσσαλονίκη, από το Μυριόφυτο και λίγο έξω, προς το Φουντούξιο, στις γραμμές του τρένου βρέθηκε νεκρό το παιδί. Μέσα από τους συγκεντρωμένους η Καλλιόπη, του Νικόλα Παυλίδη η σύζυγος, φωνάζει δυνατά στους αντάρτες: “Ο Σωκράτης δεν είναι εδώ, είναι στη Θεσσαλονίκη”. Η μάνα Καλλιόπη εννούσε το γιό της Σωκράτη, που ήταν φευγάτος στη Θεσσαλονίκη.

*Από το βιβλίο του «Το Λεκανοπέδιο των Μουριών»

Σελίδα 82 από 103
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree