Παιχνίδι, αλήθεια τι είναι; 

Γιατί νιώθουν  την ανάγκη για κίνηση τα παιδιά;

Η ενότητα των ψυχικών  και κινητικών διεργασιών

 Ο  λόγος για τον οποίο καθιερώθηκε αυτή η ορολογία στο γερμανικό χώρο ήταν, γιατί θεωρήθηκε ιδανική για να εκφράσει   την αναπόσπαστη σχέση μεταξύ της «ψυχής», με την έννοια του τι σκέφτεται και τι αισθάνεται κάποιος,  και των «σωματικών - κινητικών διεργασιών» που είναι άμεσα  συνδεδεμένες με τις σκέψεις και τα συναισθήματα.

Ο όρος «ψυχοκινητική» εκφράζει την αλληλεπίδραση μεταξύ των  σκέψεων-συναισθημάτων (εσωτερικές καταστάσεις που δεν φαίνονται)  και των σωματικών-κινητικών διεργασιών (καταστάσεις που μπορούν  να παρατηρηθούν).

Στόχοι της ψυχοκινητικής αγωγής:

Αυτοσυγκέντρωση, Χαλάρωση, Αντίληψη, Αντίδραση

Σκέψη για την επίλυση κινητικών προβλημάτων-Συνεργασία με την ομάδα

Για την επίτευξη των στόχων, η Ψυχοκινητική Αγωγή δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στο να αποκτήσει ο μαθητής εμπειρίες σε σχέση:

(α) Με το σώμα του. Να γνωρίσει το σώμα του, το χώρο που καταλαμβάνει  διάφορες δυνατότητες κινητικής έκφρασης, αλλαγές που συμβαίνουν κατά την κίνηση κτλ.

(β) Με τα υλικά. Να γνωρίσει τις ιδιότητες των παιχνιδιών, όπως μπάλες,  στεφάνια, τρόπους χειρισμού τους κτλ.

(γ) Με τον κοινωνικό περίγυρό του. Να μάθει να παίζει με άλλους, να  υποχωρεί στις επιθυμίες του και να συμβιβάζεται, να υποστηρίζει  τα θέλω του κτλ.

 

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΑΙΖΟΥΝ 

 1. Για την χαρά. 
 2. Βελτίωση των επιδεξιοτήτων. 
 3. Για την υγεία.
 4. Να κάνουν κάτι στο οποίο είναι καλοί. 
 5. Για την ικανοποίηση.
 6. Για την σωματική άσκηση.
 7. Είναι μέλος της αθλητικής ομάδας.
 8. Για τις προκλήσεις του αγώνα. 
 9. Μάθηση νέων επιδεξιοτήτων 
 10. Για την νίκη

 

ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΤΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ 

 1. Χάνουν το ενδιαφέρον
 2. Δεν είναι χαρά
 3. Σπατάλη χρόνου 
 4. Ο προπονητής δεν ήταν καλός δάσκαλος 
 5. Πολύ πίεση 
 6. Δεν τους άρεσε το άθλημα 
 7. Κουράστηκε από το άθλημα 
 8. Περισσότερο χρόνο για μελέτη
 9. Κουραστικός προπονητής 
 10. Υπερβολική έμφαση στη νίκη

 

*ΑΠΘ- ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ UEFA C΄ B΄ A΄

PERFOMANCE ANALYSIS -ΑΝΑΛΥΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

1) Τι είναι τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με τον ανωτέρω Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) (General Data Protection Regulation);

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα»: κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»)· το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου. Mε πιο απλά λόγια, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του ανθρώπου μπορεί να είναι το ανοματεπώνυμό του, ο αριθμός της ταυτότητάς του, ο αριθμός του φορολογικού του μητρώου (ΑΦΜ), η διεύθυνση του σπιτιού του, ο αριθμός της πιστωτικής του κάρτας, η πινακίδα του αυτοκινήτου του, το e-mail του κλπ.

2) Που εφαρμόζεται ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων;

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Γενικού Κανονισμού, ο κανονισμός θα εφαρμόζεται από την 25η Μαϊου 2018 στην, εν όλω ή εν μέρει, αυτοματοποιημένη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και στη μη αυτοματοποιημένη επεξεργασία τέτοιων δεδομένων τα οποία περιλαμβάνονται ή πρόκειται να περιληφθούν σε σύστημα αρχειοθέτησης.

3) Που δεν εφαρμόζεται;

Ο Γενικός Κανονισμός δεν εφαρμόζεται μεταξύ άλλων στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: Από φυσικό πρόσωπο στο πλαίσιο αποκλειστικά προσωπικής ή οικιακής δραστηριότητας, από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης, της διερεύνησης, της ανίχνευσης ή της δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας και πρόληψης έναντι κινδύνων που απειλούν τη δημόσια ασφάλεια.

4) Πότε θεωρείται νόμιμη μια επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (άρθρο 6);

Η επεξεργασία είναι σύννομη μόνο εάν και εφόσον ισχύει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (αναφέρονται ενδεικτικά τρεις για την οικονομία του χώρου) το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκτέλεση σύμβασης της οποίας το υποκείμενο των δεδομένων είναι συμβαλλόμενο μέρος ή για να ληφθούν μέτρα κατ' αίτηση του υποκειμένου των δεδομένων πριν από τη σύναψη σύμβασης, η επεξεργασία είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργασίας.

5) Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την συγκατάθεση – ανάκληση συγκατάθεσης (άρθρο 7);

Το υποκείμενο των δεδομένων οφείλει να δίνει γραπτώς την συγκατάθεσή του στην εκάστοτε επιχείρηση που συναλλάσσεται για την αγορά προϊόντος, υπηρεσίας κλπ για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων και διατηρεί το δικαίωμά του να ανακαλέσει ανά πάσα στιγμή αυτήν του την συγκατάθεση.

6) Ποιές πληροφορίες πρέπει να παρέχονται στο υποκείμενο των δεδομένων του οποίου τα δεδομένα επεξεργάζονται (άρθρο 13 & 15);

Σύμφωνα με τον Κανονισμό, ο υπεύθυνος επεξεργασίας, όταν συλλέγει δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα του υποκειμένου, υποχρεούται να ενημερώνει το υποκείμενο για κάθε ενέργειά του, ήτοι για τα στοιχεία επικοινωνίας του, για τους σκοπούς επεξεργασίας αυτών, για τους αποδέκτες και για πόσο χρονικό διάστημα θα αποθηκευτούν, την ύπαρξη του δικαιώματός του να ανακαλέσει οποιαδήποτε στιγμή την συγκατάθεσή του, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή κ.α.

7) Ποιος υποχρεουται να προσλάβει DPO (Data Protection Officer) (Υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων;)

Οι δημόσιοι οργανισμοί και όσοι κάνουν μεγάλης κλίμακας επεξεργασία προσωπικών δεδομένων;

8) Πως μπορώ να αμυνθώ εάν παραβιαστούν τα προσωπικά μου δεδομένα; Έχω δικαίωμα να αξιώσω αποζημίωση;  (Άρθρα 77, 78, 79 & 82)

Το υποκείμενο των δεδομένων του οποίου τα προσωπικά δεδομένα έχουν παραβιαστεί, έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων (εποπτική αρχή) της χώρας διαμονής του ή της χώρας εργασίας του. Εάν το πρόσωπο αυτό υπέστη υλική ή μη υλική ζημία ως αποτέλεσμα παραβίασης του παρόντος κανονισμού δικαιούται αποζημίωση από τον υπεύθυνο επεξεργασίας ή τον εκτελούντα την επεξεργασία για την ζημία που υπέστη.

9) Ποιά είναι τα πρόστιμα που επιβάλονται στους παραβάτες;

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες του παρόντος κανονισμού κυμαίνονται έως 20.000.000,00 ευρώ ή 4% του παγκόσμιου κύκλου εργασιών της εταιρίας ή του οργανισμού

10) Ποιούς αφορά;

Αφορά όσους επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα Ευρωπαίων πολιτών, ήτοι όλες ανεξαιρέτως τις εταιρίες και τις ατομικές επιχειρήσεις και όλους τους δημόσιους οργανισμούς που συλλέγουν, αποθηκεύουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα πολιτών, προμηθευτών τους ή εργαζομένων τους και διατηρούν το email  τους σε ηλεκτρονικό αρχείο ή κάποιο άλλο έγγραφο και επικοινωνούν μαζί τους (υποψήφιους πελάτες) για την προώθηση των προϊόντων τους είτε με ηλεκτρονικό (email) είτε με φυσικό τρόπο.

11) Τι πρέπει να κάνουμε για να συμμορφωθούμε με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR);

1ον Θα πρέπει να ενημερωθούμε (ανάγνωση Κανονισμού) για να τον κατανοήσουμε. 2ον Θα πρέπει να αναμορφώσουμε τους όρους χρήσης και την πολιτική απορρήτου (για όσους διαθέτουν διαδυκτιακή σελίδα – website – ηλεκτρονικό κατάστημα προώθησης και πώλησης προϊόντων) και να τα εναρμονίσουμε με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 3ον Να ζητάμε γραπτώς την συγκατάθεση των πελατών μας με email ή με συμβατικό τρόπο (έγγραφο) εν προκειμένω για την προώθηση και την πώληση των προϊόντων μας . 4ον Συνεπώς κατ επέκταση θα πρέπει να ενημερώνεται το υποκείμενο των δεδομένων για τον σκοπό της χρήσης των δεδομένων του (email, ονοματεπώνυμο, ηλικία, κατοικία κλπ) από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, ήτοι αν είναι εμπορικός ο σκοπός του, διαφημιστικός ή απλά ενημερωτικός (σελίδες ειδήσεων και ενημέρωσης) αλλά και για την διάρκεια χρήση των δεδομένων αυτών. 5ον Να ενημερώνουμε τα θύματα για την παραβίαση των προσωπικών τους δεδομένων. 6ον Να ενημερώνουμε την εποπτική αρχή για την παραβίαση αυτή.

* ο Κωνσταντίνος Τζίκας είναι δικηγόρος & διαμεσολαβητής Υ.Δ.Δ.Α.Δ.

www.tzikas-lawfirm.gr

“Περίπου στις αρχές του έτους η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοίνωσε το κατά κεφαλήν εισόδημα έτους 2015 ανά περιφερειακή ενότητα. Η περιφερειακή ενότητα Κιλκίς κατατάσσεται τρίτη, μετά τη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και σαρακοστή δεύτερη στο σύνολο της χώρας με τις άλλες δύο ενότητες να καταλαμβάνουν την εικοστή και εικοστή έβδομη θέση αντίστοιχα.

Και μπορεί σε επίπεδο περιφέρειας η τρίτη θέση να μας κάνει να χαμογελάμε, αν και μας ακολουθούν περιφερειακές ενότητες που ίσως θα έπρεπε να εμφανίζονται πιο εύρωστες όπως η Πιερία, η θέση που καταλαμβάνουμε στο σύνολο της χώρας προβληματίζει και οφείλει να μας ενεργοποιήσει.

Τα αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης είναι γνωστά καθώς όλοι τα βιώνουμε καθημερινά. Σε επίπεδο αριθμών με βάση τα πιο πάνω στοιχεία οι κάτοικοι της περιφερειακής ενότητας Κιλκίς έχουν απολέσει σχεδόν το 26% του εισοδήματος τους από την αρχή της κρίσης.

Υπάρχει άραγε κάποιο σχέδιο για τη βελτίωση της οικονομικής ευημερίας των κατοίκων της περιοχής; Λόγω της κρίσης οι δημόσιες δαπάνες περιορίστηκαν σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι σπατάλες. Συγχρόνως δεν τηρήθηκε ο κανόνας της οικονομίας που έγινε γνωστός κυρίως από την κρίση της Αμερικής το 1929 σύμφωνα με τον οποίο σε συνθήκες ύφεσης το κράτος στοχεύει σε ελλειμματικούς προϋπολογισμούς επενδύοντας σε παραγωγικά για την επιχειρηματικότητα έργα και τα οποία θα συμβάλλουν στην αναθέρμανση της οικονομίας.

Το 2011 η Ελληνική Ένωση Τραπεζών και ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων σε συνεργασία με την εταιρεία Mckinsey εκπόνησαν μελέτη για το νέο μοντέλο ανάπτυξης της χώρας. Τα αποτελέσματα της μελέτης είχαν υιοθετηθεί από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και τότε Υπουργό Ανάπτυξης κ. Κωστή Χατζηδάκη. Η μελέτη προέβλεπε ότι για να μπορέσει η χώρα να επανέλθει στην κανονικότητα και το βιοτικό επίπεδο όπως το γνωρίζαμε απαιτούνταν περίπου 112 δις Ευρώ εκ των οποίων τα 20,8 δις προέρχονται από το ΕΣΠΑ 2014 - 2020.

Υποθέτοντας ότι οι επενδύσεις κατανέμονται ισομερώς τότε σε κάθε κάτοικο αντιστοιχούν 10.354.755,78 € και στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς αντιστοιχούν 832.719.105,246 € με βάση τον πληθυσμό της απογραφής του 2011. Νούμερο προφανώς δυσθεώρητο και σίγουρα αδύνατο να επιτευχθεί ως στόχος. Σε κάθε περίπτωση όμως οφείλει να καταρτιστεί ένα πλάνο για την επόμενη ημέρα.

Αν λάβουμε υπόψη τα επίσημα στοιχεία που παρέχει το Υπουργείο Ανάπτυξης μέσω της ιστοσελίδας www.anaptyxi.gov.gr (μέχρι και τις 9/4/2018) σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας δυστυχώς οι αριθμοί δεν μας κάνουν να αισιοδοξούμε.

 Περιφερειακή Ενότητα

Ενταγμένα έργα

Θεσσαλονίκη

2.123.156.771,00 €

Χαλκιδική

202.309.584,00 €

Σερρών

92.389.896,00 €

Κιλκίς

91.162.718,00 €

Ημαθία

71.165.913,00 €

Πιερία

66.048.654,00 €

Πέλλα

46.635.065,00 €

 

Και αυτό γιατί ενώ κατακτούμε την τέταρτη θέση στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ως προς το ύψος των χρηματοδοτήσεων μέσω ΕΣΠΑ, από μια απλή ανάγνωση των ενταγμένων έργων προκύπτει ότι στην περιφερειακή ενότητα Κιλκίς επενδύονται - αφαιρουμένου του δρόμου Θεσσαλονίκη – είσοδος πόλης Κιλκίς - μόλις περίπου 10.00.000 € από ευρωπαϊκούς πόρους και τα οποία αν και στον τομέα τους είναι αναμφισβήτητα χρήσιμα - δεν σχετίζονται με παραγωγικά έργα για την ενίσχυση της οικονομίας.

Ο κόσμος βαδίζει προς την τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Το Κιλκίς; Τίθεται λοιπόν επιτακτικά το ερώτημα προς όλους τους έχοντες τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων, ποιό είναι το αναπτυξιακό πλάνο για την περιοχή του Κιλκίς και τι ωριμότητα διαθέτουν τα έργα που περιλαμβάνονται σε αυτό; Ποιες πηγές χρηματοδότησης σκοπεύουν να αξιοποιήσουν;”

Γρηγόρης Κυριακού

Γραμματέας Ν.Ε. ΔΗΜΑΡ Κιλκίς

Η αναπτυξιακή προοπτική του νομού Κιλκίς

Ο νομός Κιλκίς έχει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό: συνορεύει με το νομό Θεσσαλονίκης και η πρωτεύουσά του βρίσκεται τόσο κοντά στην πόλη της Θεσσαλονίκης, που θα μπορούσε να θεωρηθεί και προάστιο αυτής. Το γεγονός αυτό, κατά καιρούς έχει εκτιμηθεί ως μεγάλο πλεονέκτημα. Φαίνεται όμως, πως ποτέ δεν αξιοποιήθηκε όπως θα έπρεπε. Παραμένει, λοιπόν, ένα πλεονέκτημα, σε θεωρητικό επίπεδο, πρακτικά όμως φαίνεται πως περισσότερο λειτουργεί ως τροχοπέδη στην ανάπτυξη της περιοχής, αφού ποτέ δεν υπήρξε ένας οργανωμένος πολιτικός σχεδιασμός για την επίτευξη του στόχου αυτού. Το Αναπτυξιακό Συνέδριο της Κεντρικής Μακεδονίας, που υλοποιείται αυτές τις μέρες με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, τη συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των φορέων της περιοχής, αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία και θα μπορούσε να είναι μια μοναδική ευκαιρία για να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν αναπτυξιακές πολιτικές, που για πολλά χρόνια παραμένουν σε επίπεδο συζητήσεων και διαβουλεύσεων.

Ο νομός Κιλκίς έχει όλες τις προϋποθέσεις για να προσφέρει ποιότητα ζωής, κοινωνική και οικονομική ευημερία στους κατοίκους του. Διαθέτει ιδιαίτερου κάλους φυσική ομορφιά (Κρούσια, Πάικο, Δοϊράνη, Αξιός), αρχαιολογικούς χώρους και χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος (Παλατιανό, Εύρωπος, Γουμένισσα, Π. Γυναικόκαστρο κ.ά.). Διαθέτει τη μοναδική αυτοδιοικούμενη Βιομηχανική Περιοχή της Ελλάδος – παράδειγμα προς μίμηση – με εταιρείες διεθνούς κύρους και τεράστια εξαγωγική δραστηριότητα, σε διάφορους τομείς (κατασκευαστικό, μεταποιητικό κτλ). Η ΒΙ.ΠΕ Κιλκίς, παρά την οικονομική κρίση και το κλείσιμο πολλών βιομηχανιών, συνεχίζει να δίνει δουλειά σε χιλιάδες εργαζόμενους από το Κιλκίς, τους γύρω νομούς και τη Θεσσαλονίκη. Επίσης, ως πύλη εισόδου και εξόδου τουριστών και εμπορευμάτων από και προς την Ευρώπη βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση ώστε να καταστεί το διαμετακομιστικό κέντρο της χώρας. Ουσιαστικά ο νομός Κιλκίς, λειτουργεί ως ενδοχώρα του μεγάλου αστικού κέντρου της Θεσ/νίκης και έχει όλες τις δυνατότητες να καταστεί ο χώρος αποκέντρωσης της Βιομηχανικής και Βιοτεχνικής δραστηριότητας αυτής. Επιπλέον, ως αγροτικός νομός, κατέχει αξιόλογες κτηνοτροφικές μονάδες, καλλιέργειες προστιθέμενης αξίας, καθώς και αγροτοκτηνοτροφικές μονάδες μεταποίησης, που τα προϊόντα τους θεωρούνται ιδιαιτέρως ποιοτικά. Προϊόντα ΠΟΠ, όπως το κρασί της Γουμένισσας, αλλά και η άριστη ποιότητα άλλων αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, όπως τα κάστανα, τα αρωματικά φυτά, τα γαλακτοκομικά προϊόντα της περιοχής, μπορούν να αξιοποιηθούν για την οικονομική ανάπτυξη του τόπου αυτού.

Βάσει των παραπάνω, οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για την περιοχή πρέπει να συμπεριλαμβάνουν τις εξής προτεραιότητες:

-Υποδομές και οδικά δίκτυα: Διασύνδεση ΒΙ.ΠΕ. Κιλκίς με σιδηροδρομικό δίκτυο, που θα την ενώνει τόσο με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης όσο και με τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη. Επίσης, η ενίσχυση του τελωνείου των Ευζώνων και η βελτίωση του οδικού δικτύου Κιλκίς-Πολύκαστρο-Εύζωνοι, Κιλκίς-Προμαχώνας, και Θεσσαλονίκη-Εύζωνοι είναι ιδιαίτερης εμπορικής, αλλά και τουριστικής σημασίας, όχι μόνο για τον νομό Κιλκίς, αλλά για όλη την Κεντρική Μακεδονία (Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική κτλ).

-Ενίσχυση αγροτοκτηνοτροφικής παραγωγής και διασύνδεση επαγγελματικής και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με τοπικές επιχειρηματικές δραστηριότητες: Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων στα παραγόμενα αγροτοκτηνοτροφικά προϊόντα, δημιουργία ομάδων παραγωγών, αξιοποίηση προϊόντων ΠΟΠ και προώθηση κερδοφόρων, αναπτυσσόμενων καλλιεργειών (επιτραπέζια σταφύλια, αρωματικά φυτά κτλ). Η διασύνδεση της αγροτικής παραγωγής με την έρευνα και την εκπαίδευση είναι επίσης πρωταρχικής σημασίας. Διετή προγράμματα σπουδών, που να αφορούν την αγροτική και την κτηνοτροφική παραγωγή, αλλά και ερευνητικά προγράμματα – σε συνεργασία με τον ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ κ.ά. – για τον εκσυγχρονισμό, τη βελτίωση της παραγωγής και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων, είναι καθοριστικής σημασίας για αγροτικές περιοχές όπως το Κιλκίς. Ακόμη, η αξιοποίηση των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων για το ήδη υπάρχον τμήμα των ΤΕΙ είναι μια πραγματικότητα, η οποία όμως στο μέλλον πρέπει να συμπεριλάβει και τμήματα που να έχουν σχέση και με την Βιομηχανική ζώνη όπως τμήματα Logistics και τεχνολογίας εργατικού δυναμικού.

-Αξιοποίηση φυσικού πλούτου και χώρων ιστορικού ενδιαφέροντος: Τόσο τα Κρούσια όσο και το Πάικο, με την απαράμιλλη ομορφιά τους και τα παραδοσιακά χωριά τους, η λίμνη Δοϊράνη, αλλά και οι χώροι ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος μπορούν να γίνουν πόλος έλξης για μονοήμερες ή ολιγοήμερες αποδράσεις τόσο των κατοίκων των διπλανών νομών όσο και των γειτονικών χωρών. Ο αγροτουρισμός ή οι φυσιολατρικές εξορμήσεις είναι ένας εναλλακτικός τρόπος διακοπών για κάθε εποχή του χρόνου και θα μπορούσε να συμβάλλει ιδιαίτερα στην προώθηση και την ανάπτυξη της περιοχής μας. Ο κατά τόπους σχεδιασμός ενός ολοκληρωμένου σχεδίου τουριστικής ανάπτυξης με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, φορέων, συλλόγων και επιχειρήσεων της περιοχής, μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα αποτελεσματικός στην διεκδίκηση κονδυλίων και στην υλοποίηση καινοτόμων προγραμμάτων.

-Δημόσιοι χώροι: Μεγάλης σημασίας έργα για την ανάπτυξη μιας περιοχής είναι και η αξιοποίηση των δημοσίων αναξιοποίητων υποδομών, όπως παλιά κτίρια του ευρύτερου δημόσιου τομέα, χώροι πρώην στρατοπέδων, περιοχές με απροσδιόριστο ιδιοκτησιακό καθεστώς κ.ά., τα οποία μπορούν συν τις άλλοις να βελτιώσουν και την ποιότητα ζωής των κατοίκων της κάθε περιοχής. Για παράδειγμα, άμεσης υλοποίησης έργο έιναι η μεταφορά των Δικαστηρίων στο πρώην Εκκλησιαστικό Λύκειο από τις απαράδεκτες σημερινές συνθήκες των χώρων απόδοσης δικαιοσύνης, αλλά και η αξιοποίηση των πρώην στρατοπέδων σε Κιλκίς, Γουμένισσα και αλλού.

Σαφώς, υπάρχουν πολλές επιμέρους, μικρότερης εμβέλειας παρεμβάσεις, οι οποίες είναι ευκαιρία και αυτές να αναδειχθούν και να αναφερθούν στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες που θα βρεθούν στην περιοχή μας, ώστε να υλοποιηθούν το συντομότερο δυνατό. Το συνέδριο αυτό ας είναι η αφορμή για την καλύτερη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τους κυβερνητικούς φορείς και τα αρμόδια υπουργεία για την ανάπτυξη και την ανάδειξη της ελληνικής περιφέρειας.

 

Ειρήνη-Ελένη Αγαθοπούλου

τ. βουλευτής Κιλκίς

 

Σελίδα 4 από 100
We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree