Δημοτικό Συμβούλιο Κιλκίς

Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, την Παρασκευή 29 Ιουνίου 2018 και ώρα 19:00, για συζήτηση και απόφαση για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο

Αναμόρφωση [20η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Αποδοχή της απόφασης ένταξης πράξης του Δήμου Κιλκίς στο Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι "Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού" και  αναμόρφωση [21η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 [Πρόγραμμα "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ - Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού"]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού και Οργάνωσης

Θέμα 3ο

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Περιβάλλοντος και Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου

Θέμα 4ο

Έγκριση του Κανονισμού Διεξαγωγής της Εμποροπανήγυρης της πόλης του Κιλκίς, έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 5ο

Συγκρότηση Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτήσεων και την τοποθέτηση των εκθετών για την Εμποροπανήγυρη Κιλκίς, έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 6ο

Καθορισμός τέλους διάθεσης κοινόχρηστων χώρων για την Εμποροπανήγυρη Κιλκίς, έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Κιλκίς

Θέμα 7ο

Έγκριση παράτασης [1η] προθεσμίας περαίωσης του Έργου: "Υπογειοποίηση καλωδίων Εμποροπανήγυρης Κιλκίς στην οδό Γ. Καπέτα στην πόλη του Κιλκίς Δ.Ε. Κιλκίς" [ΑΜ: Μ3/2017 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 344.999,87€]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο

Έγκριση παράτασης [2η] προθεσμίας περαίωσης του Έργου: "Κατασκευή και Εξωραϊσμός Παιδικών Χαρών Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ8/2016 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής Εργασιών του Έργου: "Κατασκευή - Αναβάθμιση - Αποκατάσταση Οδοποιίας, Κρασπέδων και Πλακοστρώσεων Δ.Ε. Κρουσσών, Δ.Ε. Δοϊράνης, Δ.Ε. Γαλλικού, Δ.Ε. Πικρολίμνης του Δήμου Κιλκίς" [ΑΜ: Μ10/2016 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο

Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: "Επισκευή και Συντήρηση τριών υποσταθμών μέσης τάσης" [Αρ. Μελ.: Ε3/2018 Δ.Τ.Υ. - Π/Υ: 23.467,00 €] λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 11ο

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών σύνδεσης - επέκτασης - παραλλαγής στο δίκτυο διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΔΔΗΕ (ΦΟΠ), καθορισμός τρόπου κάλυψης δαπάνης και αποδοχή όρων και προϋποθέσεων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 12ο

Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης με αντικείμενο την "Εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας 1ου, 2ου, και 3ου Παιδικού Σταθμού Κιλκίς" [ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ: 248.429,40 € - ΚΑΕ: 30.7413.0003 / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ: 198.429,40 € | ΚΑΠ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ: 50.000,00 € - ΑΔΣ: 182/2018], λόγω αδυναμίας σύνταξης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 13ο

Διατύπωση άποψης επί του περιεχομένου του φακέλου Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για έργο/δραστηριότητα με τίτλο: Διαβίβαση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε) της δραστηριότητας ''Βαφείο - Φινιστήριο - Πλεκτήριο" της εταιρείας ''ΦΙΕΡΑΤΕΞ'' Α.Ε - Αφοί Ανεζουλάκη ΑΕ που είναι εγκατεστημένη στη Νέα Σάντα, Δ. Κιλκίς, ΠΚΜ (υποκατηγορία Α2 - ομάδα 9η- με Α/Α 46)

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Θέμα 14ο

Διαγραφή υλικών από την Αποθήκη του Δήμου Κιλκίς λόγω κλοπής

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της δημόσιας σύμβασης "Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού 2018" [ΑΜ: Π6/2018 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 199.999,97 € - ΚΑΕ: 20.6699.0002 | 30.6699.0002 / ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΟΕ: 106/2018]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 16ο

Έγκριση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του 14ου Νηπιαγωγείου Κιλκίς και ορισμός μέλους στην Επιτροπή Ακινήτων της παρ. 6 του άρθρου 18 του Ν. 3467/2006

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 17ο

Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) - ¨Ανάληψη υποχρέωσης¨ πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2018, για τη λειτουργία του Θερινού Κινηματογράφου "Δημήτρης Ζωηρός", έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 18ο

Έγκριση δαπάνης & διάθεση (ψήφιση) - ¨Ανάληψη υποχρέωσης¨ πίστωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Κιλκίς, οικονομικού έτους 2018, για Πολιτιστικές Εκδηλώσεις στο Π. Γυναικόκαστρο και στο Παλατιανό

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 19ο

Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 20ο

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως δικαιούχων αποζημίωσης για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 21ο

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

  Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree