Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς

Δημόσια Tακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κιλκίς, θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα, στις 14 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης για τα εξής θέματα Η/Δ:

Θέμα 1ο

Αναμόρφωση [2η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 2ο

Λήψη απόφασης για: 1. Αναμόρφωση [3η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 [για την παροχή υπηρεσίας μόνιμης εικαστικής έκθεσης και παράλληλων εκδηλώσεων στο Μουσείο Λίμνης Δοϊράνης και προμήθεια ειδικού εξοπλισμού], 2. Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: "Παροχή υπηρεσίας για τη διοργάνωση μόνιμης εικαστικής έκθεσης και παράλληλων εκδηλώσεων στο Μουσείο της Λίμνης της Δοϊράνης" [Αρ. Μελ.: ΤΟΑ44/2017 - Π/Υ: 24.800,00€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα και 3. Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) - "ανάληψη υποχρέωσης" πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 [Παροχή υπηρεσίας για τη διοργάνωση μόνιμης εικαστικής έκθεσης και παράλληλων εκδηλώσεων στο Μουσείο της Λίμνης της Δοϊράνης]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

 Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 3ο

Αναμόρφωση [4η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 [Υλοποίηση προγράμματος "Στέγαση και Επανένταξη"]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 4ο

Αναμόρφωση [5η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 [Πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης σε μαθητές - τριες Γ΄ τάξης Δημοτικών Σχολείων Δήμου Κιλκίς για το σχολικό έτος 2017 - 2018]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 5ο

Αναμόρφωση [6η] Προϋπολογισμού Εσόδων - Εξόδων Δήμου Κιλκίς, οικ. έτους 2018 και έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης με τίτλο: "Παροχή υπηρεσιών Τεχνικού Ασφάλειας Δήμου Κιλκίς 2018 - 2019" [Αρ. Μελ. Ε2/2018, Π/Υ: 12.835,19€] λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 6ο

Έγκριση Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής Υπηρεσιών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 7ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες: Κατασκευή τεχνικού και αποκατάσταση οδοποιίας στο σημείο διέλευσης του Γαλλικού ποταμού στον οικισμό Τερπύλλου στη Δ.Ε. Κρουσσών" [ΑΜ: Μ10/2015]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 8ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Συντήρηση δικτύου ύδρευσης" [ΑΜ: Μ134/2010 ΤΥΔΚ Κιλκίς]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 9ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Αποκατάσταση βλαβών και κατασκευή WC στο Πνευματικό Κέντρο Κ. Αποστόλων - Αποκατάσταση φθορών και αντικατάσταση κουφωμάτων (πόρτες) στο ιατρείο οικισμού Μαυρονερίου" [ΑΜ: Μ35/2012 Δ.Τ.Υ.]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα 10ο

Συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής Δημοτικών Έργων

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 11ο

Διαγραφή χρεών

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 12ο

Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας: "Εργασίες κοπής υψηλής βλάστησης με γερανοφόρο" [ΑΜ: ΚΟΠ 03/2018 / Π/Υ: 24.800,00€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 13ο

Έγκριση και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: "Προμήθεια τροφίμων του Δήμου Κιλκίς και Νομικών Προσώπων, έτους 2018" [Αρ. Μελ.: Πρ.1/2018 - Π/Υ: 117.842,99€ χωρίς ΦΠΑ]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 14ο

Έγκριση και επιλογή διαδικασίας ανάθεσης της σύμβασης με τίτλο: "Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων" για το έτος 2018 [Αρ. Μελ.: Πρ.19/2017 - Π/Υ: 129.976,80€]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 15ο

Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών, Πρακτικού Τεχνικών Προσφορών, Πρακτικού Οικονομικών Προσφορών και Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της ΟΜΑΔΑΣ  Γ: "Προμήθεια ανατρεπόμενου καινούργιου φορτηγού αυτοκινήτου" [Π/Υ: 55.447,15€] της ανοιχτής διαδικασίας: "Προμήθεια οχημάτων έτους 2016" [ΑΜ: Π8/2016 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 589.756,10€ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΔΣ: 380/2017 - ΑΟΕ: 185/2017] και ανάθεση στον ανάδοχο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 16ο

Έγκριση Πρακτικού Δικαιολογητικών, Πρακτικού Τεχνικών Προσφορών, Πρακτικού Οικονομικών Προσφορών και Πρακτικού Δικαιολογητικών Κατακύρωσης της διαδικασίας με διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, της ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ: "Προμήθεια δύο (2) ημιφορτηγών <3,5 τόνων" [Π/Υ: 60.487,80€] της ανοιχτής διαδικασίας: "Προμήθεια οχημάτων έτους 2016" [ΑΜ: Π8/2016 Δ.Τ.Υ. / Π/Υ: 589.756,10€ - ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ - ΑΔΣ: 380/2017 - ΑΟΕ: 185/2017] και ανάθεση στον ανάδοχο

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα 17ο

Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Κιλκίς στο Δήμο Λατσιών Κύπρου, προκειμένου να παραστεί στους εορτασμούς της 25ης Μαρτίου και της 1ης Απριλίου

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 18ο

Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κέντρου Ιστορικής και Περιβαλλοντικής Προβολής και Εκπαίδευσης Δοϊράνης με διακριτικό τίτλο "Μουσείο Λίμνης Δοϊράνης"

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 19ο

Έγκριση δαπανών & διάθεση (ψήφιση) - "ανάληψη υποχρέωσης" πιστώσεων του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 [Δαπάνες εκτυπώσεων πολιτιστικών δράσεων και τουριστικής προβολής Δήμου Κιλκίς]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 20ο

Έγκριση σύναψης δημόσιας σύμβασης παροχής Υπηρεσίας με τίτλο: "Ενοικίαση ηχητικού, φωτιστικού και οπτικοακουστικού εξοπλισμού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Δήμου Κιλκίς, έτους 2018" [Αρ. Μελ.: Ε1/2018 Δ.Τ.Υ. - Π/Υ: 24.310,20€], λόγω αδυναμίας εκτέλεσης με ίδια μέσα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

Θέμα 21ο

Αντικατάσταση εκπροσώπου του Δήμου Κιλκίς στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας [Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς "ΝΗΡΕΑΣ"]

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 22ο

Υποβολή αιτήματος προς το Υπουργείο Οικονομικών για την παραχώρηση, κατά κυριότητα, στο Δήμο Κιλκίς του παλαιού Διοικητηρίου (παλιά Νομαρχία) στην πόλη του Κιλκίς

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικών Οργάνων

Θέμα 23ο

Επιχορήγηση Πολιτιστικών - Αθλητικών Συλλόγων και λοιπών Νομικών Προσώπων Δήμου Κιλκίς για κάλυψη εκδηλώσεών τους

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: Τμήμα Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης

O Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ

We use cookies to improve our website. Cookies used for the essential operation of this site have already been set. For more information visit our Cookie policy. I accept cookies from this site. Agree